28 / 06 / 2022

Hazine arazileri OSB'lere taksitle satılabilecek!

Hazine arazileri OSB'lere taksitle satılabilecek!

Sözcü Gazetesi köşe yazarı olan Nedim Türkmen, bugünkü yazısında ''Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o haber...Ülke sanayisinin canlanması, yerli ve yabancı yatırımcılar için yeni sanayi alanları oluşturulması, mevcut sanayi alanlarının genişletilmesi, yatırımların bürokratik süreçlere takılmadan hızla hayata geçebilmesi, organize sanayi bölgeleri (OSB), endüstri bölgeleri (EB), teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB), sanayi siteleri (SS) ve serbest bölgelere (SB) ilave Devlet teşviklerinin verilmesini amaçlayan “7033 No.lu “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 01.07.2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu 2000 yılında çıkartılmış ve hemen her yıl değişikliğe uğramıştır. Bu defa 7033 sayılı Kanun ile bu kanunda oldukça kapsamlı değişiklikler yapılmıştır.


NELER DEĞİŞTİ? 

– OSB alanı içinde Hazine veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait arazilerin bulunması hâlinde; bu araziler, talep edilmesi ve başkaca bir sakıncası bulunmaması durumunda, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un kapsamındaki illerde bedelsiz devredilecektir. Diğer illerde ise 492 sayılı Harçlar Kanunu'nun harca esas değerleri üzerinden peşin veya taksitle ödenmek üzere OSB'lere satılacaktır.


– OSB'lerin su, elektrik ve doğalgaz gelirleri haczedilemeyecek ve amacı dışında kullanılamayacaktır. – Katılımcılar hakkında mahkemelerce verilen iflas erteleme ihtiyati tedbir ve iflas erteleme kararları, katılımcının bu madde uyarınca OSB'ye olan elektrik, su ve doğalgaz borçlarının ifasını, takibini ve tahsilini durdurmayacak ve yükümlülüklerini yerine getirmesine engel oluşturmayacaktır.


– OSB'lere faaliyetleri için gerekli olan ve Bakanlıkça uygun görülecek projeler için kredi verilebilecektir. Ayrıca kullandıkları krediler için Bakanlıkça kredi faiz desteği verilebilecektir.


– OSB'lerde tahsis edilen arsaların tapuları, katılımcı tarafından tahsis bedelinin tümüyle ödenmesi veya tahsis bedelinden kalan borç için teminat mektubu verilmesi ve OSB'nin kesin olarak belirleyeceği arsa bedelleri ile yapılacak diğer yatırımlara itirazsız olarak katılacağına ilişkin noter tasdikli taahhütname vermesi koşullarının gerçekleşmesi hâlinde tesisi üretime geçenlere geri alım hakkı şerhi konulmadan, tesisi üretime geçmeyenlere ise geri alım hakkı şerhi konularak verilecektir.


– OSB'ler, yönetim ve hisse çoğunluğu OSB tüzel kişiliğinde olmak ve münhasıran OSB'lerde faaliyet göstermek şartıyla gayrimenkul yatırım ortaklıkları kurabilecektir.


– Mer'i plana göre yapılaşan sanayi tesislerinin bulunduğu alanlar için 01.07.2017 tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde yapılan başvuruların, valilikçe uygun görülmesi hâlinde söz konusu alanlar OSB olarak değerlendirilebilecektir.


– 01.07.2017 tarihinden önce OSB olarak seçilen alan içinde kalan ve OSB tarafından katılımcıya devri gerçekleştirilen taşınmazların yatırım yapılmayarak boş kaldığının tespit edilmesi hâlinde taşınmaz malikine yapı ruhsatını alması ya da OSB'nin uygun gördüğü yatırımcıya taşınmazı devretmesi için 01.07.2017 tarihinden itibaren 1 yıl süre tanınacaktır. Bu süre içinde taşınmazın OSB'nin uygun göreceği bir yatırımcıya devredilmemesi ya da yapı ruhsatı alınmaması veya yapı ruhsatı alınmış ise yapı ruhsatı tarihinden itibaren 2 yıl içinde üretime geçilmemesi hâllerinde, taşınmaz kimin tasarrufunda olursa olsun tahsis için ödenen tutar toplamının tahsis tarihinden sonraki yıllar için Maliye Bakanlığı tarafından 213 sayılı Kanun uyarınca açıklanan yeniden değerleme oranlarına göre güncellenmesi ile elde edilen tutarın ilgilinin banka hesabına yatırılmasını müteakip OSB adına tescil edilecektir.


– 01.07.2017 tarihinden önce maliki bulunduğu taşınmazı OSB olarak seçilen alan içerisinde kalan ve bu taşınmazı üzerinde yatırım yapmayarak boş hâlde bulunduran taşınmaz malikine, yapı ruhsatını alması ya da OSB'nin uygun gördüğü yatırımcıya taşınmazı devretmesi için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl süre tanınacaktır. Bu süre içinde taşınmazın OSB'nin uygun göreceği bir yatırımcıya devredilmemesi ya da yapı ruhsatı alınmaması veya yapı ruhsatı alınmış ise yapı ruhsatı tarihinden itibaren 2 yıl içinde üretime geçilmemesi hâllerinde taşınmaz, kamulaştırma yoluyla iktisap edilecektir.


İDDİALI HEDEFLER GERÇEKLEŞEBİLİR Mİ? 


Ülkemizde, bugün itibariyle 298 adet OSB bulunmaktadır. Faaliyette bulunan 294 OSB'de 1.638.000 kişi istihdam edilmektedir. OSB'de faaliyette bulunan firmalar, Türkiye'nin geçen yılki 143.9 milyar dolarlık ihracatının 43.1 milyar dolarını gerçekleştirmişlerdir.


Yukarıda yer alan değişikliklerden sonra, kendilerini bürokrasi yorgunu olarak nitelendiren OSB'lerin önümüzdeki 5 yıl içinde 2.5 milyon çalışan ve 75 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşacağı öngörülmektedir. Ülkemizin, üretmekten başka çaresinin olmadığının hükümet tarafından görülmesi, bu konuda yasal eksikliklerin giderilmesi ve yeni teşvikler verilmesi oldukça önemlidir. OSB'ler ulusal rekabeti küresel rekabete dönüştürmek ve katma değeri artırmak anlamında çok önemli bir işlev görebilirler. Yasal değişikliklerden sonra , uygulamanın nasıl gelişeceğini hep birlikte göreceğiz.Nedim TÜRKMEN/Sözcü