Hisseli tarla satışı!

Hisseli tarla satışı!

Hisseli tarla satışında getirilen bazı sınırlamalar vardır. Diğer hissedarların önalım hakkını kullanarak satışı bozma hakkı karşılaşılabilen bir durumdur. Hisseli tarlaların satışının nasıl olacağı aşağıda yer alıyor...Hisseli taşınmazlarda (paylı mülkiyet), devir-satış işlemlerinde bazı kısıtlamalar söz konusudur. Diğer hissedarın, önalım (şufa) hakkını kullanarak yapılan satışı bozma hakkı söz konusu. Önalım (şufa) hakkı Medeni Kanunda aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: 


a. Medeni Kanun MADDE 732.- Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler. 


b. Kullanma yasağı, feragat ve hak düşürücü süre MADDE 733.- Cebrî artırmayla satışlarda önalım hakkı kullanılamaz. Önalım hakkından feragatin resmî şekilde yapılması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi gerekir. Belirli bir satışta önalım hakkını kullanmaktan vazgeçme, yazılı şekle tâbidir ve satıştan önce veya sonra yapılabilir. Yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilir. Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her hâlde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşer. c. Kullanılması MADDE 734.- Önalım hakkı, alıcıya karşı dava açılarak kullanılır. Önalım hakkı sahibi, adına payın tesciline karar verilmeden önce, satış bedeli ile alıcıya düşen tapu giderlerini, hâkim tarafından belirlenen süre içinde hâkimin belirleyeceği yere nakden yatırmakla yükümlüdür. Bu hükümlere göre belli bir taşınmazın hissedarı, hissesini 3. kişiye devretmeden önce diğer hissedarlara teklif yapmalı, talip değillerse, yazılı feragat almalıdır. Bu tür satışlarda önemli husus, satıcı tapuda gösterilen satış bedelinin aksini iddia edememesidir. Bu nedenle ille de satış yapılacaksa, tapuda gerçek satış bedeli mutlaka gösterilmelidir. Çünkü satışın bozulması halinde, tapu satıı bedeli satıcı için çok önem arzetmektedir.Hisseli tapu ayırma işlemleri!
Hisseli tapu masrafı!Nagihan AKDAŞ/Emlakkulisi.com