18 / 08 / 2022

İBB, ticari alanlarını 54 milyon TL'ye işletmelere ihale ediyor!

İBB, ticari alanlarını 54 milyon TL'ye işletmelere ihale ediyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 67 bin 858 metrekare yüzölçümlü ticari alanların işletmeye verilmesi işini 54 milyon TL'ye ihale ediyor.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 67 bin 858 metrekare yüzölçümlü ticari alanların işletmeye verilmesi işini ihale ediyor. İhalenin satış bedeli 54 milyon TL olarak belirlendi. 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından :

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hüküm ve tasarrufunda bulunan ve krokilerinde detaylı bilgileri verilen raylı sistem hatlarındaki mevcut ve geliştirilebilecek toplam 67.858 metrekare yüzölçümlü ticari alanların işletmeye verilmesi işinin ihalesi yapılacaktır.

1) Encümen Kayıt No : 4746

2) İşin Konusu/Nev’i/Miktarı : İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hüküm ve tasarrufunda bulunan ve krokilerinde detaylı bilgileri verilen raylı sistem hatlarındaki mevcut ve geliştirilebilecek toplam 67.858 metrekare yüzölçümlü ticari alanların 3 (üç) yıl süreyle işletmeye verilmesi işi

3) Adres Bilgileri : Şartname eki krokilerde detaylı bilgileri verilen 1.135 m² mevcut ticari alan; 3.777 m² geliştirilebilir ticari alan ve 62.946 m² depo, ofis, sergi alanı, stand alanı, organizasyon alanı, otomat vb. ticari alanlar olmak üzere toplam 67.858 m² yüzölçümlü ticari alan.

4) Muhammen Bedel  (İşletme Bedeli) : Aylık brüt ciro’nun %70’i + KDV (Asgari 54.000.000.-TL+ KDV/3 Yıl)

5) Geçici Teminat : 1.620.000.-TL

6) İşin Süresi : 3 Yıl

7) Yeterlik İçin Son Başvuru Tarih ve Saati : 21 Aralık 2020 Saat: 15:00

8) İhale Tarihi ve Saati : 23 Aralık 2020 Saat: 11:00 Son teklif verme tarih ve saati: 22 Aralık 2020 Saat: 14:00

9) İhalenin Yapılacağı Yer : Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı
Etkinlik Alanı, Kennedy Cad. No: 11/1 Fatih/
İstanbul

10) Yeterlik Başvurusunun Yapılacağı Yer: Emlak Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy - İstanbul

11) İhale Usulü : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif Usulü

12) İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer : İhale Şartnamesi 5.000.-TL bedelle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir.

Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy/İSTANBUL Tel: 0212 455 33 88 Fax: 0212 449 51 33

13) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:

13.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:
a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
b) İhale ilan tarihi itibariyle en az 10 yıl ticari faaliyetinin devam ettiğini tevsik eden belgeler, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
c) Noter tasdikli İmza Sirküleri, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İsteklilerce sermayelerinin en az 100.000.000,00 TL (Yüzmilyon Türk Lirası) olduğuna dair Ticaret Sicil gazetesine veya kayıtlı olduğu odadan alınan faaliyet belgesine sahip olmak, (Ortak girişim olması halinde ortaklardan herhangi birinin istenen asgari şartları sağlaması yeterlidir)
f) İsteklilerce son bir yıllık muhasebe dönemine ait cironun toplamda en az 800.000.000,00 TL (Sekizyüzmilyon Türk Lirası) olduğuna dair yeminli mali müşavir veya ilgili vergi dairesince onaylı “Gelir Tablosu” belgesini vermiş olmak, (Ortak girişim olması halinde ortaklardan herhangi birinin istenen asgari şartları sağlaması yeterlidir)
g) İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşları veya iştiraklerinden ihale vb. sözleşme kapsamında yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle taraf olduğu kira, işletme vb. sözleşmelerin İdare tarafından tek taraflı fesih edilmemiş olması.
h) İhale dokümanını satın aldığına dair ödeme dekontu. (İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)
i) Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olarak iştirak edilecek ise ortak girişim ve/veya konsorsiyum beyannamesi. (İsteklilerin ortak girişim ve/veya konsorsiyum olması halinde, ortak girişim ve/veya konsorsiyum beyannamesi vermesi, ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
13.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
a) Teklif mektubunu havi iç zarf,
b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminatı,
c) Yabancı isteklilerin Tebligat için Türkiye sınırları içinde adres göstermesi (adres beyanı),
d) Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi, Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihale yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda belirtilen esaslara göre temin edecekleri belge,
e) İmza Sirkülerini Vermesi, Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin yukarıda belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeleri ibraz etmeleri gerekir.
f) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)
g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini vermesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.) Ortak girişim beyannamesinde pilot ortak belirtilmelidir, pilot ortak en yüksek hisseye sahip olmalıdır ancak eşit hisse oranlarının varlığı halinde bu ortaklardan birisi de pilot ortak olabilir.

14) İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

15) İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Emlak Müdürlüğü Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 Bakırköy/İstanbul adresine, 21/12/2020 saat: 15:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerinhuzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak  kazanamayanların teklif zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir.

16) Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır

17) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını en geç 22 Aralık 2020 saat: 14:00’a kadar Büyükşehir Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Fatih / İstanbul) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

18) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için en geç 22 Aralık 2020 saat:14.00’a kadar Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No: 5 34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir.

19) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 22 Aralık 2020 Saat: 14:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzakkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.

20) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

21) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

İlan Olunur.