09 / 02 / 2023

İcra ve iflas harçları 2015!

İcra ve iflas harçları 2015!

İcra ve İflas harçları, her sene yeniden belirleniyor. 2015 yılında uygulanan Yargı Harçları listesine göre, icraya başvurma harcı 27,70 TL olarak belirleniyor. İşte diğer icra ve iflas harçları 2015..İcra ve iflas harçları 2015!

İcra ve İflas harçları, her sene yeniden belirleniyor. 2015 yılında uygulanan Yargı Harçları listesine göre, icraya başvurma harcı 27,70 TL olarak belirleniyor.


İcra harçları: 

1.İcraya başvurma harcı     27,70

2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 27,70

3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden: 

a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 4,55)

b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan(Yüzde 9,10)

c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan  (Yüzde 11,38)

d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan     (Yüzde 4,55)

e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan(Yüzde 2,27)

f)Gayrimenkullerin ve gemilerin  tahliye ve tesliminde: 

aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde    (Yüzde 2,27)

bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde(Yüzde 4,55)

g)Menkul tesliminde; 

aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde (Yüzde 2,27)

bb)İcra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 4,55)

h) (5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen hüküm. Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu  bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.

4.İdare harçları:   

 (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için)19,20


II. İflas harçları: 

1.Maktu harç: 

İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı  45,60

2.Konunun değeri üzerinden harç: 

a)İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzde 4,55)

b)Konkordatoda alacaklılara verilmesi kararlaştırılan para üzerinden (Binde 11,38)

III. Haciz, teslim ve satış harcı :(6009 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra. Yürürlük:1/8/2010) 64,90

(Yukarıdaki (I) ve (II) numaralı fıkralarda yer alan icra ve iflas işlemlerinin daire dışında memur eliyle yerine getirildiği her bir işlem için) 
Hangi dava hangi mahkemede açılır?
Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.comGeri Dön