İcra ve iflas harçları 2021!

İcra ve iflas harçları 2021!İcraya başvuran kişiler belli oranlarda harç ödüyor. Peki, icraya başvurma harcı 2021 ne kadar oldu? İşte icra ve iflas harçları 2021..


İcra, borçlunun alacaklıya ödemekle ya da alacaklı için yerine getirmekle, yapmakla yükümlü olduğu bir şeyi ödememesi, yapmaması durumunda, alacaklının başvurduğu adli kuruluş oluyor. Bu kuruluş ise borçluya karşı icra eylemini yapıyor.

İcra ve iflas harçları 2021!

Alıcıların icraya başvuru süreçlerinde belli harçları ödemeleri gerekiyor. 2021 yılı icra ve iflas harçları açıklandı.

Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan ise yüzde 4,55 oranında harç tahsil edilecek.

İcra ve iflas harçları 2021!

Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan da yüzde 11,38 harç ödenmesi istenecek.

Bu yıl tahsil edilecek diğer icra ve iflas harçları 2021 ise şu şekilde sıralanıyor:

İcra ve iflas harçları 2021!

İcra ve iflas harçları 2021

I. İcra harçları 2021 

1.İcraya başvurma harcı  59,30

2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı 59,30

3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:  

a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan (Yüzde 4,55) 

b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 9,10) 

c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan  (Yüzde 11,38) 

d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan (Yüzde 4,55) 

e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan (Yüzde 2,27)

f)Gayrimenkullerin ve gemilerin  tahliye ve tesliminde:  aa)İcra emrinin tebliği üzerine tahliye olunduğu takdirde    (Yüzde 2,27) 

bb)Tahliye ve teslim icra marifetiyle olduğu takdirde (Yüzde 4,55) 

g)Menkul tesliminde;  

aa)İcra emrinin tebliği üzerine teslim halinde (Yüzde 2,27) 

bb)İcra marifetiyle teslim halinde (Yüzde 4,55) 

h) (5582 sayılı Kanunun 32 nci maddesi ile eklenen hüküm. 

Yürürlük:6/3/2007) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinin birinci fıkrasında tanımlanan konut finansmanından kaynaklanan alacaklar ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığının rehinle temin edilmiş alacaklarının takibinde, bu  bentte belirtilen tahsil harçları dörtte biri oranında uygulanır.  

4.İdare harçları: (Haczedilen gayrimenkullerin idaresi, kira mukaveleleri düzenlenmesi ve hesap tutulması için) 40,90

II. İflas harçları 2020

1.Maktu harç:  İflasın açılması veya konkordato isteği ve masaya katılma harcı  97,70 TL

2.Konunun değeri üzerinden harç:  

a)İflasta paylaşılan para üzerinden (Yüzde 4,55) 

b)7101 sayılı Kanun'un 51. maddesiyle değişen bente göre;

aa)Alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden  Binde 2,27

bb)Yapılandırma sonunda rehinli alacaklılara ödenmesi kararlaştırılan para üzerinden Binde 1,13

İcra ve iflas harçları 2020!