08 / 08 / 2022

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik 2022!

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik 2022!

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü 31772 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugünkü 31772 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.


YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından:

İCRA VE İFLÂS KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/4/2005 tarihli ve 25783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (bb), (cc), (dd) ve (ee) bentleri ile 47 nci, 48 inci, 48/A, 49 uncu, 50 nci ve 50/A maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan örnek 24, örnek 25, örnek 26 ve örnek 27 yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik 2022!

“GEÇİCİ MADDE 3- Bu Yönetmeliğin bu maddeyi ihdas eden Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan hükümleri, elektronik satış uygulamasına geçilmeyen il ve ilçelerde elektronik satış uygulamasına geçilinceye kadar uygulanmaya devam eder.”

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

 


İcra ve İflas Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelik!