İdaş İstanbul sorumluluk beyanını yayınladı!

İdaş İstanbul sorumluluk beyanını yayınladı! İdaş İstanbul sorumluluk beyanını yayınladı!

İdaş İstanbul Döşeme Sanayi A.Ş. tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre İdaş İstanbul sorumluluk beyanını yayınladı.İşte İdaş İstanbul sorumluluk beyanı...İdaş tarafından yapılan açıklama şöyle;


FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ: 22.08.2014

KARAR SAYISI : 866

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI


a) Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Satandartları çerçevesinde hazırlanmış ve 22/08/2014 tarih ve 866 Sayılı Yönetim Kurlu Kararı ile onaylanan, 01.01.2014-30.06.2014 dönemine ait Konsolide Finansal Tablolarının ve Faaliyet

Raporunun tarafımızca incelendiğini,


b) Şirketteki görev ve sorumlulıuk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 01.01.2014-30.06.2014 dönemi Konsolide Finansal Tablo ve Faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,


c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip oldupumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki Finansal Raporlama Standartlarına Göre hazırlanmış 01.01.2014-30.06.2014 dönemi Konsolide Finansal Tabloların Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.


Saygılarımızla,Salih Şükrü ÇAKIR     Yücel ÖZTÜRK

Denetim Komitesi Başkanı    Denetim Komitesi ÜyesiMurat Hilmi İŞERİ

Genel Müdür-Murahhas Üye