Bursa Yıldırım'da 480 bin TL'ye arsa satılıyor!

 Bursa Yıldırım'da 480 bin TL'ye arsa satılıyor!Bursa Deftarlığı, Bursa Yıldırım'da 480 bin TL'ye arsa satıyor. Satış, 29 Mayıs Salı günü saat 10:20'de yapılacak.


İlan şöyle;

BURSA DEFTERDARLIĞI ULUDAĞ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ NDEN SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR

Sıra No : 1
Taşınmaz No : 16030102803
İlçesi : Yıldırım
Mahalle/Köy : Fidyekızık
Cinsi : Arsa
Ada: 6974
Parsel : 1
Yüzölçümü : 612,56 m2
Hazine Hissesi: 430,51 m2
İmar Durumu: 1/1000 ölç.Uyg.İmar Planında Ayrık Nizam H:18.50(6kat) konut alanı.
Tahmini Bedeli: 480.000.00 TL.
Geçici Teminat: 48.000.00
İhale Tarihi: 29.05.2012
İhale Saati: 10:20
Yukarıda tapu kaydı ve ihale bilgileri yazılı bulunan taşınmaz malın , Bursa Defterdarlığı Uludağ Milli Emlak Müdürü odasında (Defterdarlık Ek Hizmet Binası, Altıparmak Cad. No:63 Osmangazi-Bursa) hizasında belirtilen tarih ve saatde, 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle satışı yapılacaktır, ihalelere iştirak etmek isteyenlerin;

1-ihale saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre düzenlenmiş geçici teminat belgesi,

2-Yerleşim yeri belgesi ile nüfus cüzdanı örneği (T.C. kimlik numarasını belirtir.)

3-Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekaletname.

4-Tüzel kişilerden vergi kimlik numarasını belirtir belge

5-Tebligat için Türkiye'de adresi gösterir yazılı beyanı (örneği idaremizden temin edilebilir.)

6-Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, 2012 yılı içinde adına alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyle, Kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki 1. ve 2. maddelerde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyle,ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

7-istekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olması şartıyla, 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

8-Ortak girişim olarak ihalelere teklif verilemez.

9-Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Uludağ Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

10-Türkiyegenelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. 

Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan için tıklayın