İller Bankası belediyelere kentsel projeler için destek verecek!

İller Bankası belediyelere kentsel projeler için destek verecek!

İller Bankası teknik içerikteki kentsel projeler ile alt ve üst yapı işlerine yardımcı olacak. İLBANK ayrıca, her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yerine getirecek Anonim şirket statüsü kazanan İller Bankası, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarıyla mahalli idare
 birliklerinin finansman ihtiyacını karşılayacak.
                İller Bankası Anonim şžirketi hakkındaki kanun, Resmi Gazete"de
 yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasaya göre, 'İller Bankası Anonim şžirketi'
 unvanıyla kalkınma ve yatırım bankası kurulacak, kısaltılmış unvanı İLBANK
 olacak. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, bankanın ilgili bakanlığı olacak.
                Banka; il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların
 üye oldukları mahalli idare birliklerinin finansman ihtiyacını karşılayacak. Bu
 idarelerin sınırları içinde yaşayanların mahalli müşterek hizmetlerine ilişkin
 projeler geliştirecek olan banka, bu idarelere danışmanlık hizmeti verecek,
 teknik içerikteki kentsel projeler ile alt ve üst yapı işlerine yardımcı olacak.
 İLBANK ayrıca, her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yerine
 getirecek.
                Banka, ortaklarına kısa, orta ve uzun vadeli her türlü nakdi ve gayri
 nakdi kredi açabilecek. Faaliyetleri konusunda araştırma, proje geliştirme ve
 danışmanlık hizmeti yapabilecek veya yaptırabilecek, teknik yardım verebilecek.
 Banka, şirket kurabilecek ve devredebilecek.
                İller Bankası, sigorta acenteliği yapabilecek, yurt içi ve dışında şube,
 temsilcilik açabilecek, yurt içi ve yurt dışı finansman kurumlarıyla iş
 birliğinde bulunabilecek. Yurt içi ve yurt dışı finansman kuruluşları, para ve
 sermaye piyasalarıyla her türlü fonlardan kaynak sağlayabilecek.
                Bankanın ortakları, il özel idareleri ve belediyelerden oluşacak.
 Bankanın 9 milyar liralık sermayesi, Bakanlar Kurulu kararıyla 5 katına kadar
 artırılabilecek.
                Sermaye tavanına ulaşıncaya kadar; Maliye Bakanlığı ile İller Bankasınca
 dağıtılacak vergi gelirlerinin toplamı üzerinden aylık yüzde 2 kesilecek miktar,
 bankanın yıllık safi karından yüzde 30"luk ayrılacak pay, sermayeye eklenmek
 üzere yapılacak her türlü yardım, bağış, bankanın ödenmiş sermayesine
 eklenecek.
                Genel Kurul, il özel idarelerini temsil etmek üzere il genel meclisi
 üyeleri arasından seçilecek 20, belediye başkanları arasından her ili temsilen
 seçilecek birer, İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan bakanlıkları ile Hazine
 Müsteşarlığını temsilen görevlendirilecek birer kişiden oluşacak.
                Yönetim Kurulu üyeleri; 2 üye banka genel müdür yardımcıları arasından
 olmak üzere 4 üye Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca atanacak. 2 üye de il özel
 idarelerini ve belediyeleri temsil etmek üzere İçişleri Bakanlığınca, genel
 kurula katılan belediye başkanı ve il özel idaresi temsilcileri arasından
 önerilecek 2 kat aday arasından seçilecek. Banka, görevlerini sözleşmeli
 personelle yürütecek. İlk sözleşmenin süresi 3 yıl olacak.
                İLBANK, yerel yönetimlerin projelerinde kullanılmak üzere genel bütçe
 dahil, yurt içi ve dışından sağlanan fon ve hibelerin kullandırılmasına aracılık
 edecek.
                İLBANK safi karın yüzde 51"ini; il özel idarelerince yerine getirilen,
 köylerin teknik ve sosyal altyapı hizmetlerinin finansmanı, nüfusu 200 binin
 altındaki belediyelerin harita, imar planı, içme suyu, atık su, katı atık, kent
 bilgi sistemi ve benzeri projelerin finansmanı ile nüfusu 25 binin altındaki
 belediyelerin, bu projelerinin, ayrıca yapımının finansmanında hibe olarak
 kullanacak.
AA