İmar afları yasa dışı yapılaşmayı özendiriyor

İmar afları yasa dışı yapılaşmayı özendiriyorMimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Topal, son 50 yılda çıkarılan imar aflarının yasa dışı yapılaşmayı özendirdiğini söyledi.


Topal, "İzmir'deki kentleşme" olgusuna ilişkin Türkiye'de 1950-2000 yılları arasında yaşanan sanayileşme çabalarının kentlere göçü hızlandırdığını, buna bağlı olarak bütün kentlerde aşırı bir nüfus artışı yaşandığını söyledi. Bu durumun, kentlerin büyük oranda sağlıksız, güvensiz ve niteliksiz yapılarla dolmasına neden olduğunu belirten Topal, şöyle dedi:
"Göçe dayalı hızlı nüfus artışı, İzmir'in yerleşime uygun alanlarının yaklaşık yarısının gecekondu tarzında yapılaşmasına neden oldu. Göçle gelen kitlelerin, barınma ve yerleşme sorunlarını çözecek tutarlı politika ve programlar yerine, bu elli yıllık dönemde çıkarılan ve sayıları 12'yi geçen imar affı uygulamaları, yasadışı yapılaşma eylemini önlemek yerine özendirmiştir.

"Büyük kentler gecekondularla işgal edildi"

Günümüzde bütün büyük kentlerimizde, kentlerin potansiyel gelişme alanları bu süreç nedeniyle gecekondu tarzında gelişen yapılarla işgal edildi ve kentler çok büyük boyutlu alt ve üst yapı sorunlarıyla karşı karşıya kaldılar." Topal, İzmir'in de bu sağlıksız gelişmeden büyük oranda etkilendiğini, kentin yerleşime ve gelişmeye uygun alanlarının büyük bölümünün sağlıksız, güvensiz ve her türlü kentsel teknik ve sosyal altyapıdan yoksun yerleşme alanlarıyla dolduğunu ifade etti.

"İzmir plansız ve tasarımsız büyüdü"

Kentin plansız ve tasarımsız büyümesinin bugünkü fiziki yapıyı ortaya çıkardığını kaydeden Topal, "Günümüzde İzmir'in en önemli sorunu, kentin ne yöne ve nasıl büyüyeceği değil, mevcut sağlıksız ve güvensiz yerleşim alanlarının ve yapı stoklarının nasıl daha güvenli, sağlıklı ve standartları yüksek nitelikli kentsel yaşam alanlarına dönüştürüleceğidir" diye konuştu. Kent yönetimlerinin öncelikli gündeminin yenileme programları olması gerektiğini belirten Topal, bu bağlamda  İzmir  Kentsel Bölge Nazım İmar Planı'nda sağlıklaştırma - yenileme alanlarının tanımlanarak buna yönelik stratejilerin belirlendiğini söyledi. Topal, belirlenen bölgelerin yenileme ve sağlıklaştırma sürecinde, o bölgelerde yaşayanları yerinden etmeyecek ve o bölgelere aşırı nüfus yoğunluğu getirmeyecek uygulamaların hızla hayata
geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

"TOKİ'nin kimliksiz yapıları yeni sorunlar çıkarıyor"

Konut sorunu çözümünün, kararlı, bilimsel ve akılcı politikalar ve popülist tutumların terk edilmesiyle mümkün olabileceğini ifade eden Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı Hasan Topal,  TOKİ  uygulamalarına ilişkin eleştirilerde bulundu.

Topal, şunları söyledi:
"TOKİ'nin uygulamalarına bakıldığında, dar gelirli kentlilerin konut gereksinimini karşılamanın çok uzağında, yalnızca konut sayılarını önemseyen, seçilen bölgenin niteliklerini, çevre değerlerini yok sayan, yapıldıkları yörenin mimarlık ve yapı kültürünü gözetmeyen, ülkenin her bölgesinde benzer tip projelerin uygulandığı kimliksiz yapılarla yeni başka sorunlar ortaya çıkaran yerleşmeler yaratıldığı görülmektedir." Konut ihtiyacının karşılanmasında, planlı, ucuz ve altyapısı tamamlanmış kentsel arsa üretip, bunu kendi konutunu yapacaklara tahsis ederek uzun vadeli kredilerle desteklemenin önemine işaret eden Topal, "Kaçak ve yasa dışı yapıları ödünsüz, kararlı şekilde, etkin denetim yaparak önlemek, imar affı gibi politikaları terk etmek, konut kooperatifi örgütlenmelerini destekleyerek