İmar revizyonu neden yapılır?

İmar revizyonu neden yapılır? İmar revizyonu neden yapılır?

İmar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulamaya esas olacak bilgileri ayrıntılarıyla gösteren üzerine kadastral durumu işlenmiş plana imar planı deniyor. Peki, imar revizyonu neden yapılır?

İmar revizyonu neden yapılır?

İmar uygulaması yapılacak yer için hazırlanan uygulama imar planının  ihtiyaca cevap vermediği ve uygulamasının problem olduğu durumlarda, yeni bir plan hazırlanması gerekiyor. Bu durumlarda hazırlanan plana imar revizyon planı deniyor. 


İmar revizyonu bir yerleşmenin bütünündeki 1/5000 ve 1/25000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planlarının bir kesimi veya tümü değiştirilerek hazırlanıyor. İmar planı ölçekleri, çevre düzeni planı sınırları, yönetsel, mekansal ve işlevsel bütünlük arz eden bir veya birden fazla il sınırları bütününü veya bir kısmını kapsayacak şekilde hazırlanıyor. Peki, İmar revizyonu neden yapılır?


Kentsel gelişme alanı ihtiyacının büyük şehir belediye sınırları ve mücavir alan sınırları dışında karşılanma gereği halinde, kent bütününü, kentsel gelişme alanını ve bu alanlarla bütünlük gösteren alanları kapsayan çevre düzeni planları yapılması gerekiyor.


Hazırlanan uygulama imar planı ya da nazım uygulama planın her tür ve ölçekteki planın ihtiyaca cevap vermediği veya uygulamasının mümkün olmadığı veya sorun yarattığı durumlarda yeni bir plan hazırlanması gerekiyor. Yeniden hazırlanan bu plan imar revizyonu olarak tanımlanıyor.


İmar revizyonu  yapılacak alan ve yakın çevresinin bir bütünlük içinde ele alınması ve değerlendirilmesi için eşik analizi, yerinde yapılan incelemeler gibi fiziksel çalışmalarla birlikte, bilimsel tekniklere ve yöntemlere dayalı, yeterli nitelikte ve kapsamda ekonomik, sosyal, kültürel, politik, tarihi, sektörel ve teknolojik araştırmalar yapılıyor, ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alınıyor ve değerlendiriliyor. İmar revizyonunu kim yapar?


Öznur Yaslı/Emlakkulisi.com