İmar revizyonunu kim yapar?

İmar revizyonunu kim yapar? İmar revizyonunu kim yapar?

İmar uygulaması için hazırlanmış olan imar planının ihtiyaca cevap vermediği ve uygulamasının problem olduğu durumlarda, hazırlanan yeni plana imar revizyonu deniyor. Peki, imar revizyonunu kim yapar?

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

İmar revizyonunu kim yapar?

Gerek nazım ve gerekse uygulama imar planlarının ihtiyaca cevap vermediği ve uygulamasının problem olduğu durumlarda; planın tümünün veya büyük bir kısmının plan yapım tekniklerine uyularak yenilenmesi sonucu elde yenilen yeni plana imar revizyonu deniyor.


İmar revizyonu bir yerleşmenin bütünündeki 1/5000 ve 1/25000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planlarının bir kesimi veya tümü değiştirilerek hazırlanıyor. 


İmar revizyonu hazırlanırken planlama alanının konumu ile ilgili bilgiler, yönetim yapısı, idari bölünüş, sınırlar, fiziksel yapı ve mevcut arazi kullanımı, çevresel değerler ve koruma alanları, afet verileri, afete maruz alanlar, yerleşmeler ve özellikleri, planlama alanı ile ilgili demografik, sosyal, ekonomik, kültürel, tarihi vb. bilgiler,ulaşım ve enerji dahil teknik altyapı,sektörel yapı, askeri alanlar, mülkiyet yapısı, yerleşmelerle ilgili yerel özellikler, panlama alanının özelliğine göre diğer konulara dikkat edilmesi gerekiyor. 


Çevre düzeni planı yapılacak alan ve yakın çevresinin bir bütünlük içinde ele alınması ve değerlendirilmesi için eşik analizi, yerinde yapılan incelemeler gibi fiziksel çalışmalarla birlikte, bilimsel tekniklere ve yöntemlere dayalı, yeterli nitelikte ve kapsamda ekonomik, sosyal, kültürel, politik, tarihi, sektörel ve teknolojik araştırmalar yapılıyor, ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri alınıyor ve değerlendiriliyor. Peki, tüm bu çalışmaları kim yapar?  İmar revizyonunu kim hazırlar?


İmar revizyonunu kim yapar?

İmar revizyonunun kimler tarafında yapılabileceği "İmar Planlarının Yapımını Yükümlenecek Müellif ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Esaslar” yönetmeliğinin 6. maddesinin B fıkrasında yer alıyor.


Bu yönetmeliğe göre; "Planlama işlerini yapacak müelliflerde, Üniversite, Akademi veya Yüksek Okulların şehir planlama, bölge planlama, kentsel tasarım veya mimarlık fakülte veya bölümlerinden, şehir plancısı, bölge plancısı, kentsel tasarımcı veya mimar ünvanları alarak mezun olmaları veya bu disiplinlerden birinde lisans üstü öğrenimi yaparak Master veya Doktor derece ve ünvanlarını kazanmış olması gerekiyor. Revizyon uygulama imar planı nedir?


Öznur Yaslı/Emlakkulisi.com 

pus