İntegral Turizm İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!

İntegral Turizm İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!İntegral Turizm İnşaat Anonim Şirketi Başakşehir'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Adem Hacısalihoğlu tarafından kuruldu.


İntegral Turizm İnşaat Anonim Şirketi Başakşehir'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Adem Hacısalihoğlu tarafından kuruldu.

İntegral Turizm İnşaat Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; 1- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü müteahhitlik, mimarlık, mühendislik ve müşavirlik yapmak, inşaat ve proje taahhütlerinde bulunmak, kat karşılığı inşaat yapmak, toplu ve münferit konut, han çarşı, işyeri, fabrika sanayi tesisleri, köprüler ve benzeri inşaat taahhüt işlerini gerek şirket olarak gerekse gerçek ve tüzel kişilerle birlikte ortaklık kurmak, inşaat sektöründe kullanılan her türlü teknolojiyi, iş makinalarını araç ve gereçlerini, satın almak, ithal ve ihraç etmek, inşaat ve yapı sanayinde kullanılan her türlü emtia ve malzemelerinin alım ve satımını, ithalat ve ihracatını yapmak ve yine bu işlerle ilgili tesisler inşa etmek ilgili makine ve teçhizatı satın almak, ithal ve ihraç etmek, yapmış olduğu inşaatlarla ilgili olarak kat irtifakı kurmak, tapuda tescilini yaptırmak, inşaat ruhsatlarını ve yapı kullanma izinlerini almak, bunları tapuda kat mülkiyetine geçirmek, iştigal konularıyla ilgili olarak devlet ve özel sektör ihalelerine katılmak, Konuları ile ilgili fabrika ve tesisler kurmak, satın almak, kiralamak veya kiraya vermek, şirketin faaliyet konularında hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkil etmek, yerli ve yabancı sermaye ile ortak girişimlerde bulunmak, şirketin faaliyetleri ile ilgili olarak marka ihtira beratı ustalık ve sanayi mülkiyet hakları iktisap, devir ve ferağ etmek, bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, Konuları ile ilgili olarak bayilik, acentalık, distribütörlük, mümessillik almak, vermek, yurt içinde ve dışında ajanslar ve bürolar tesis etmek, Şirketin işleri için iç ve dış piyasadan uzun, orta ve kısa vadeli kredi almak, turizm ve benzeri kredileri temin etmek gerektiğinde şirketin taşınmazlarını ipotek tesis ve terkin etmek, Konuları ile ilgili olarak başka firmalar adına yurt içinde ve dışında ihalelere katılmak, konuları ile ilgili olarak yurt içinde ve dışında fuarlara katılmak, Amaç ve konusu ile ilgili olarak gayrimenkuller, nakil vasıtaları, makine, teçhizat demirbaş ve her türlü malı satın almak, bunlarla ilgili her türlü tasarrufda bulunmak, bunları gerektiğinde satmak, arsa ve araziler üzerinde parselasyon, ifraz ve tevhid işlemleri yapmak, imar planları yaptırmak, kat irtifakı tesis ettirmek, inşaat yaptırmak, yapmak, 2- Turizm yatırımları ve turistik faaliyetlerde bulunmak, turistik tesisler kurmak ve bunları işletmek kiraya vermek, kiralamak, satın almak, ilgili mercilerden izin almak kaydıyla turistik işletme niteliğinde olan otel, motel, tatil köyü, kamping, pansiyon, termal istasyon, plaj, lokanta, kafeterya, pastane, yol boylarında konaklama, dinlenme tesisleri, kulüp, diskotek, spor tesisleri, yüzme havuzu inşa etmek, dekorasyonunu yapmak veya yaptırmak, satın almak, kiralamak, işletmek, işlettirmek, kiraya vermek. Ulusal ve uluslar arası kongre, toplantı gezi, tanıtım özel yemekler organizasyonu, gösteri, kongre, konferans, ticari fuar vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetlerinde bulunmak. Yurt içinde ve yurt dışında toplantılar, seminerler, mesleki kongreler düzenlemek yurt içi ve yurt dışı turlar düzenlemek, taşımacılık ve otel rezervasyonculuğu yapmak, rehberlik hizmetleri vermek, kara, hava, deniz yolcu taşımacılığı ile ilgili işletmelerin bilet acenteliğini yapmak. Amaç ve konuları ile ilgili olarak sahip olduğu gayrimenkullar, nakil vasıtaları, makinaları, demirbaş ve her türlü mal üzerinden her türlü mülkiyet, ayni haklar ve ipotek ve rehin tesis edebilir. Sahibi bulunduğu veya üçüncü şahıslara ait menkul ve gayrimenkul vesair varlıkları teminat ipotek ve rehin göstererek gerek yurt içinde gerek yurt dışında her türlü kredileri temin edebilir, her türlü sözleşme ve taahhütnameleri imzalayabilir, bu ipotek teminat ve rehinleri fek edebilir, tesis ettiği bu işlemleri dilediği şekilde tadil, fesh ve ferk edebilir, aynii şekilde sahip olduğu gayrimenkul ve sair varlıklarını üçüncü şahisların her türlü kredi borçları için teminat ve ipotek olarak verebilir. Şirket yukarıda sıralanan faaliyetlerden başka bir işle uğraşmak isterse Ortaklar Kurulunun alacağı kararla Ticaret Sicil Memurluğuna Tescil Ettirerek dilediği işleri yapabilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir.

Adres: İkitelli Osb Mah.Keresteciler 3.Bl.Sk.No:4 Başakşehir