İrtifak hakkı tesisi için gerekli belgeler!

İrtifak hakkı tesisi için gerekli belgeler! İrtifak hakkı tesisi için gerekli belgeler!

İrtifak hakkı tesisi için gayrimenkulün bulunduğu il defterdarlıklarına, mal müdürlüklerine ve Maliye Bakanlığına başvuru yapılabiliyor. Başvuru için bazı belgeler gerekli oluyor. Peki, irtifak hakkı tesisi için gerekli belgeler neler?İrtifak hakkı tesisi için gerekli belgeler!


İrtifak hakkı Medeni Kanun ve ilgili diğer kanunlarla tanımlanan hakların, ilgili taşınmaz malların harita ve belgelerinde gösterilmesi ve tescili için yapılması gereken işleme deniyor. 


İrtifak hakkı, bir taşınmaz mal üzerine, diğer bir gayrimenkul veya şahıs lehine kurulan ve hak sahibine sınırlı bir yararlanma sağlayan hak olarak tanımlanıyor.  Söz konusu hak tapuya şeh edilebiliyor.


Taşınmaz lehine irtifak hakkı, bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz lehine konulmuş bir yük olup, yüklü taşınmazın malikini mülkiyet hakkının sağladığı bazı yetkileri kullanmaktan kaçınmaya veya yararlanan taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli şekilde kullanmasına katlanmaya mecbur kılıyor.  İrtifak hakkı talebinde bulunan kişinin, talebbinin kabul edilmesi sonucunda  Kadastro Müdürlüğü tarafından bazı belgeler isteniyor. İrtifak hakkı tesisi için gereken belgeler aşağıda yer alıyor.


İrtifak hakkı tesisi için gerekli belgeler neler?

.Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği,

.Taşınmaz malların  maliklerinin kimliği veya temsilcilerinin vekaletname örneği ve kimliği, T.C Kimlik Numarası,

.Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise vukuatlı nufus kaydı örneği ve kimliği,

.Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, yetki belgesi ve kimliği,

.Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise mirasçıların Tapu Sicil Müdürlüğünde kendi adlarına intikal işlemi yaptırmış olmaları gerekir, 

. İrtifak hakkı geçiş güzergahının ilgililerince zeminde işaretlenmiş olması veya proje üzerinde belirtilmesi gerekir.

. Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulu kararı.


İrtifak hakkı tesisi işleminin mali yönü;

İrtifak hakkı işleminde hizmet bedeli, ilgilisi tarafından Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığına yatırılıyor. Döner Sermaye hizmet bedeli alınmaması gereken taleplerde; istem belgesinin "tutarı" bölümüne taşınmaz malın cinsi yazılır (okul yeri, hükümet binası vb.).


Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslına yapıştırılmak üzere Damga Vergisi Kanunu'na  göre damga pulu ilgilisince temin ediliyor.İrtifak hakkı sözleşmesi nedir?Öznur Yaslı/Emlakkulisi.com