İşçilerin KEY ödemeleri 2014!

İşçilerin KEY ödemeleri 2014!İşçilerin KEY ödemelerine ilişkin esaslar, 3220 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamında açıklanıyor. Yönetmeliğe göre, işverenler, işçileri adına bu Yönetmelikte belirtilen süre, miktar, usul ve esaslara göre Yardım yapmak zorunda...


İşçilerin KEY ödemeleri 2014!

İşçilerin KEY ödemelerine ilişkin esaslar, 3220 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği kapsamında açıklanıyor. Yönetmeliğe göre, işverenler, işçileri adına bu Yönetmelikte belirtilen süre, miktar, usul ve esaslara göre Yardım yapmak zorundadırlar. 


Yardım ödeme süresi içinde, işyerinde çalışan işçi sayısının (10)'dan aşağı düşmemesi durumunda, bu tarihi takip eden aybaşından itibaren İşverence Yardım yapılması durdurulur. (10)'dan az işçi çalıştıran işverenlerin işçi sayısının tekrar (10) veya (10)'dan fazla olması durumunda, bu tarihi takip eden aybaşından itibaren yardım yapılmasına yeniden başlanır. 


(10)'dan az işçi çalıştıran işverenlerden isteyenler Sosyal Sigortalar Kurumu'na yazılı talepte bulunarak işyerinde çalışan işçilerini yardımdan faydalandırabilirler. Bu takdirde, İşverenler Yardımı Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapmak zorundadırlar. 


Yardımın Yatırılması, Bilgilerin Tutulması 

Madde 12 − İşverenler, her ay Sosyal Sigortalar Kurumundan temin edecekleri "Konut Edindirme Yardımı Bildirimi"ni (Ek: 2) düzenleyerek, en geç ertesi ayın sonuna kadar Sosyal Sigortalar Kurumu'nun ilgili ünitesine vermek ve tahakkuk ettirmiş oldukları Yardımı Sosyal Sigortalar Kurumu'nun ilgili ünitesine yatırmakla, yükümlüdürler. 


"Konut Edindirme Yardımı Bildirimi" üç nüsha olarak düzenlenir. Birinci ve ikinci nüshalar Sosyal Sigortalar Kurumuna verilir, üçüncü nüshası, İşverence saklanır. İşverenlerce Sosyal Sigortalar Kurumuna yatırılan veya süresinde yatırılmadığı için, 

Sosyal Sigortalar Kurumunca sonradan tahsil edilen Yardımlar miktarları, gecikme zammı ile birlikte, en geç tahsilatın yapıldığı ayı takibeden ayın sonuna kadar toplu olarak, Türkiye Emlak Kredi Bankasındaki "İşçiler ve Emeklileri Konut Edindirme Yardımı Hesabı"na yatırılır. 


Adına yardım yapılan işçinin, yardım süresine ve miktarlarına ait bilgiler Sosyal Sigortalar Kurumunca tutulur. 


İşçinin İşe Başlaması, İşten Ayrılması 

Madde 13− Ay içinde işe giren işçi için Yardım, işe girdiği tarihi takip eden ay başından itibaren yapılır. 


Ay içinde işten ayrılan işçiye ait yardım tam olarak yapılır. 

İşverenler, işten ayrılan işçilerine bu işçi adına ödemiş oldukları yardım miktarlarını ve sürelerini gösterir tastikli bir belge vermek zorundadırlar. Çeşitli işyerlerinde çalışmış ve yardımdan yararlanmış işçiler için kalan sürelerde yatırılacak yardım miktarı ve yardımın birleştirilmesi işlemi Sosyal Sigortalar Kurumunca yapılır. 


Yardımın Süresinde Yapılmaması 

Madde 14 − Bu yönetmeliğin 12'nci maddesinde tespit edilen süre içinde yapılmayan yardımların tahsili için, ilgili işçi veya işçiler Sosyal Sigortalar Kurumuna yazı ile başvurabilecekleri gibi, Sosyal Sigortalar Kurumunca tahsilat ve re'sen de işlem yapılır. 


Ödenmeyen Yardımlar hakkında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun değişik 80'inci maddesine göre işlem yapılır. 


Ödenmeyen yardımların tahsili için Sosyal Sigortalar Kurumunca düzenlenen belgeler, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 81'inci maddesine göre resmi dairelerin usulüne göre verdiği belgeler niteliğinde olup, icra ve iflas dairelerince bunların tabi oldukları hükümler uygulanır. 


506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 83'üncü Maddesine göre, teminatın prim karşılığı tutulması halinde, İşverenlerce, Yardımın yapılması hususu incelenir ve gereği yapılır. 


İşveren, işyerini devreder veya intikal ettirir ise, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 82'nci Maddesine göre, eski İşyerinin Yardım ve Yardıma ait masraf ve gecikme zammı borcundan, yeni İşveren müteselsilen sorumludur. Bu hükme aykırı olarak yapılan sözleşmeler muteber değildir. 


Konut Edindirme Yardımı Bildiriminin Verilmemesi 

Madde 15 − İşverenlerce, bu Yönetmeliğin 12'nci Maddesine göre "Konut Edindirme Yardımı Bildirimi" doldurulup, Sosyal Sigortalar Kurumuna verilmemesi halinde, Sosyal Sigortalar Kurumunca, tespit edilecek işçi sayısı ve ilgili Yardım süresi ve miktarları esas alınmak suretiyle, Yardım re'sen tahakkuk ettirilerek, tebliğ edilir.

 

İşveren bu tebligata karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Sosyal Sigortalar Kurumuna itiraz edebilir. İtiraz tahsilatı durdurur, itiraz sonucu karşı yargı yolu açıktır. Re'sen tahakkuk ettirilen Yardım miktarını ödeyen işveren, ödeme tarihini takip eden bir ay içinde, yardım yapılan işçileri Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirmek zorundadır. 


Bu bildirimi yapmayan işverenden Sosyal Sigortalar Kurumu, bildirimin verilmesini ister.


İşçilerin KEY ödemeleri 2014..

24 Şubat 2014 tarihinde 28923 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de; 5939 sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak sahiplerine ödeme yapılmasına dair kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun ve konut edindirme yardımı hak sahiplerine ödeme yapılmasına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik ile 5664 sayılı konut edindirme yardımı hak sahiplerine ödeme yapılmasına dair kanuna 662 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 73 üncü maddesi ile eklenen hükmüne göre tespit edilen hak sahiplerinin listesi yayımlandı.


Emlak Konut Gayrikenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin hazırladığı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahipleri Listesine http://www.keyodemeleri.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.


Memurlara KEY ödemeleri 2014!
Key ödemeleri hak sahipleri listesi 2014!