İskan Kanununa geçici madde eklendi!

İskan Kanununa geçici madde eklendi!

26 Eylül 2006 Salı günü; 26301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5543 sayılı İskan Kanununa bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 6495 sayılı kanun kapsamında yeni "geçici madde" eklendi...


İskan Kanununa geçici madde eklendi!

6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre 26 Eylül 2006 Salı günü; 26301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5543 sayılı İskan Kanununa geçici madde eklendi.


Eklenen maddeye göre, Sarıkeçili göçebe grubuna mensup göçebelerden; 12 Ocak 2009 tarihinde yapılan iskân duyurusu neticesinde hak sahibi olarak kabul edilen aileler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde başvuruda bulunmaları halinde, Kanun kapsamında hak sahibi olarak kabul ediliyor.


MADDE 45 – 


5543 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.


“GEÇİCİ MADDE 7- (1) Mülga 2510 sayılı Kanun hükümlerine göre Sarıkeçili göçebe grubuna mensup göçebe oldukları gerekçesiyle ve tarım dışı olarak Karaman ilinde iskân edilip, kendilerine taşınmaz verilen ailelerden, evlenmek suretiyle ayrılanlar ile sonradan doğup göçebelik ile ilgili şartları haiz olanlardan, 12/1/2009 tarihinde yapılan iskân duyurusu neticesinde hak sahibi olarak kabul edilen aileler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde müracaat etmeleri hâlinde bu Kanun kapsamında hak sahibi olarak kabul edilebilirler.


(2) Birinci fıkra dışında kalan ve mülga 2510 sayılı Kanun ile bu Kanun hükümlerine göre hak sahibi olarak belirlenmesine rağmen en az on yıl içinde kendilerine taşınmaz verilemeyen ailelerden, evlenmek suretiyle ayrılanlar ile sonradan bu Kanunda belirtilen hak sahipliği şartlarını haiz oldukları anlaşılanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde müracaat etmeleri hâlinde hak sahibi olarak kabul edilebilirler.


(3) Mülga 2510 sayılı Kanuna göre hak sahibi olanların hak sahiplikleri herhangi bir koşul aranmaksızın bu Kanuna göre devam eder.”