Isparta'daki 5 bin kişilik öğrenci yurdunda ruhsat krizi!

Isparta'daki 5 bin kişilik öğrenci yurdunda ruhsat krizi! Isparta'daki 5 bin kişilik öğrenci yurdunda ruhsat krizi!

Isparta Belediyesi, İl Özel İdaresi'nin yaptığı ihale doğrultusunda Mensucat arkasına 5 bin öğrencilik yükseköğrenim kampusu yapacak şirketin inşaat ruhsatı talebini İmar Kanunu'nun 23.maddesini gerekçe göstererek geri gönderdi.


Isparta Belediyesi, İl Özel İdaresi'nin yaptığı ihale doğrultusunda Mensucat arkasına 5 bin öğrencilik yükseköğrenim kampusu yapacak şirketin inşaat ruhsatı talebini İmar Kanunu'nun 23.maddesini gerekçe göstererek geri gönderdi.


İŞTE O MADDE

Isparta Yatırım Yurt İşletme A.Ş'nin 100 bin m2'lik alan üzerinde yapılacak 5 bin öğrencilik yükseköğrenim kampusu için talep ettiği inşaat ruhsatı için bölgenin teknik altyapı bedelinin karşılanması istendi. İmar Kanunu'nun 23. Maddesi'nde, ".........hissesine düşen teknik alt yapı bedelini yüzde 25 peşin ödeyip geri kalan yüzde 75'ini altyapı hizmetinin ilgili idaresince tamamlanacağı tarihten en geç altı ay içinde ödemeyi taahhüt edenlere de yapı ruhsatı verilir" hükmü yer alıyor.


AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ile Vali Vahdettin Özkan'ın yükseköğrenimde yaşanan barınma sorununun çözümü için İl Özel idaresi'nin Mensucat Fabrikası arkasındaki taşınmazı üzerinde geliştirdiği projede şimdi de yapı ruhsatı sorunu yaşanıyor. Isparta Belediyesi'nin olumsuz yaklaşamı nedeniyle imar planı tadilatı ve arsa ifraz işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda çözümlenen projede şimdi yapı ruhsatı aşamasına gelindi. MHP kanadı, İl Özel İdaresi ile yüklenici firma arasındaki kat karşılığı oranının yüzde 7 olması nedeniyle projeye sıcak bakmıyor. İl Özel İdaresi'nin yaptığı ihale doğrultusunda Mensucat Fabrikası arkasında atış poligonu olarak kullanılan 100 bin m2'lik alanm üzerinde geliştirilen yükseköğrenim kampusu için hazırlanan projenin inşaat ruhsatı talebi Isparta Yatırım Yurt İşletme A.Ş tarafından Isparta Belediyesi'ne sunuldu. Ancak Belediye, inşaat ruhsatı talebini İmar Kanunu'nun 23.maddesini gerekçe göstererek geri gönderdi. 23.madde doğrultusunda alanın teknik altyapı bedelinin karşılanması talep ediliyor. Bu bedelin de yapılan fizibilet çalışması doğrultusunda 40 milyon TL olduğu belirtiliyor.


Isparta Belediyesi tarafından ruhsat başvuru sahibi Isparta Yatırım Yurt İşletme A.Ş'ye gönderilen yazıda İmar Kanunu'nun 23.maddesi gerekçe gösterilerek teknik altyapı bedelinin yüzde 25'inin peşin olarak yatırılması, geri kalan kısmının da iş bitininden 6 ay sonra ödenmesinin taahhüt edilmesi istendi. İşte o madde:


"Geliştirme alanlarında yapı ruhsatı;


Madde 23: İskan hudutları içerisinde olup da, imar planında beldenin inkişafına (geliştirme alanı) ayrılmış bulunan sahalarda her ne şekilde olursa olsun, yapı izni verilebilmesi için;


a) Bu sahaların imar planı esaslarına ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak parselasyon planlarının belediye encümeni veya il idare kurulunca tasdik edilmiş bulunması,


b) Plana ve bulunduğu bölgenin şartlarına göre yollarının, pis ve içme suyu şebekeleri gibi teknik alt yapısının yapılmış olması şarttır.


Ancak, bunlardan parselasyon planları tasdik edilmiş olmakla beraber yolu, pis ve içme suyu şebekeleri gibi teknik alt yapısı henüz yapılmamış olan yerlerde, ilgili idarenin izni halinde ve ilgili idarece hazırlanacak projeye uygun olarak yaptıranlara veya parselleri hizasına rastlayan ve yönetmelikte belirtildiği şekilde hissesine düşen teknik alt yapı bedelini yüzde 25 peşin ödeyip geri kalan yüzde 75'ini altyapı hizmetinin ilgili idaresince tamamlanacağı tarihten en geç altı ay içinde ödemeyi taahhüt edenlere de yapı ruhsatı verilir.


Kanalizasyon tesisinin yapı bitirilip kullanılmaya başlanacağı tarihe kadar yapılmaması halinde, fosseptik veya benzeri bir tesis yaptırılması yoluna gidilir. Bu yapılmadığı takdirde yapıya kullanma izni verilemez. Ana tesis yapıldığında yapı sahibi veya sahipleri lağım ayaklarını bu tesise bağlamaya mecburdurlar.


Toplu mesken alanlarında, ilgili şahıs veya kurumlarca ilgili idarenin izni ile bütünü inşa ve ikmal edilen teknik altyapının iki tarafındak diğer parsellerin sahiplerinden, kendi parseline isabet eden bedel alınmadıkça, kendilerine yapı ruhsatı verilmez." Isparta Belediyesi'nin Mensucat Fabrikası arkasında yapılacak yükseköğrenim kumpusu altyapısı için 40 milyon TL'lik maliyet çıkardığı öğrenildi. Projenin uygulanacağı yerden atık su arıtma tesislerine kadar 15 kilometrelik hat döşemesi, hattın gideceği yerlerin istimlakı ve diğer maliyetlerin yüklenici tarafından karşılanması isteniyor.


Yüklenici firmanın, ruhsat talebine karşılık Isparta Belediyesi'nin şartını kabul edip etmeyeceği merakla bekleniyor.Isparta Ekspres Gazetesi