Çukurova Balkon

İstanbul Defterdarlığı'ndan İstanbul'da satılık ve kiralık 16 gayrimenkul!

İstanbul Defterdarlığı'ndan İstanbul'da satılık ve kiralık 16 gayrimenkul! İstanbul Defterdarlığı'ndan İstanbul'da satılık ve kiralık 16 gayrimenkul!

İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı; 16 gayrimenkulün satış ve kiralama ihalesini yapacak. Söz konusu gayrimenkuller; İstanbul sınırları içinde Küçükçekmece, Fatih, Sarıyer ve Kağıthane'de yer alıyor.


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı; 16 gayrimenkulün satış ve kiralama ihalesini yapacak. Söz konusu gayrimenkuller; Küçükçekmece, Fatih, Sarıyer ve Kağıthane'de yer alıyor. Gayrimenkuller arasında arsa, konut alanı, ticaret ve hizmet alanı ile yeşil alan bulunuyor. İhaleleri açık teklif usulü ile 14 Ocak ve 9 Ocak'ta yapılacak. 


İHALE İLANI:


TEBLİGAT 

DEFTERDARLIK AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI - Evrak No: 106243


İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN SATILIK VE KİRALIK GAYRİMENKULLER


(Bu taşınmazların satış ihalesi 14/01/2015 günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.)                                                    


DOSYA NO    İLÇESİ    MAHALLE / KÖY    SOKAK / MEVKİİ    PAKTA    ADA NO    PARSEL NO    MİKTAR (m2)    HAZİNE HİSSESİ    CİNSİ    TAHMİNİ BEDELÇTL)    GEÇİCİ TEMİNAT (Tl 1    İMAR DURUMU    İHALE SAATİ


34190101015    Küçükçekmece    Halkalı İstasyon Mah.    Dere Sokak    244drlb    146    6    388,00    286/388    Arsa    377.520,00    75.504,00    Konut Alanı    10:00


34190100924    Küçükçekmece    Halkalı Merkez Mah,    Barış Sokak    244DSIa    86    5    94,00    Tam    Arsa    141.000,00    28.200,00    Konut alanı (Tevhit Sarth)    10:20


34190101005    Küçükçekmece    Halkalı İstasyon Mah.    Millet Caddesi    244drlb    142    29    344,00    114/344    Arsa    171.000,00    34.200,00    Konut Alanı    10:40


34190101074    Küçükçekmece    Halkalı İstasyon Mah.    2. Sokak    245dr4c    150    26    99,00    Tam    Arsa    133.650,00    26.730,00    Konut Alanı    11:00


34190100997    Küçükçekmece    Halkalı İstasyon Mah.    Şirin ve Hasarıpaşa Sokak    244drlb    137    29    121,00    Tam    Arsa    139.150,00    27.830,00    Konut alanı (Tevhit Şartlı)    11:20


34190100990    Küçükçekmece    Halkalı İstasyon Mah.    Atatürk Caddesi    244drlb    130    1    112,00    Tam    Arsa    190.400,00    38.080,00    Konut Alanı    11:40


34190102529    Küçükçekmece    Safra (İnönü)    Ekşi Sokak    244ds4a    31    40    122,00    Tam    Arsa    288.050,00    57.610,00    Konut Alanı    13:20


34190104797    Küçükçekmece    Halkalı İstasyon Mah.    4. Sokak    F2lc-2la-3b    612    27    130,78    Tam    Arsa    189 631,00    37.926,20    Konut Alanı    13:40


34190106677    Küçükçekmece    Safra (Kartaltepe) Mah.    Eren Sokak    243dsld    138    24    92,00    Tam    Arsa    331 200,00    66.240,00    Ticaret+Konut    14:00


34190103752    Küçükçekmece    Safra (Tevfıkbey) Mah.    Reşit Sokak    12        3732    160,00    Tam    Arsa    256.000,00    51.200,00    Ticaret+hizmet+ Kısmen Yol    14:20


34130100058    Fatih    Avcıbey (Ayvansaray) Mahallesi    Limoncu Hüseyin Sokak    476    2682    18    26,75    Tam    Arsa    136.000,00    27.200,00    Konut alanı (Tevhit Sarth)    14:4                                        

34220100127    Sarıyer    Büyükdere Mahallesi    Yemişli Sokak    84    546    143    129,31    Tam    Arsa    4.800,00    960.00    Yeşil Alan Statüsünde    10:00


34170102048    Kağıthane    Çağlayan Mahallesi    Fırın Sokak    247dy4b    5875    6    85,00    Tam    Arsa    200.600,00    40.120,00    Konut + Kısmen Yol    10:20


34220100163    Sarıyer    Büyükdere Mahallesi    Mektep Sokak    83    584    16    53,05    Tam    Müfrez Arsa    100.000,00    20.000,00    Şartnamede belirtilmiştir.    10:40


34170107169    Kağıthane    Nurtepe Mahallesi    Bedir Sokak    İ-l 19 (247DV3C)    4785    3    176,00    Tam    Arsa    450.560,00    90 112,00    Konut Alanı    11:00


HALİÇ KMI.AK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK GAYRİMENKULLER (Bu taşınmazın satış ihalesi 09/01/2015 günü ilanda belirtilen saatte yapılacaktır.)                                                    


34120103994    Eyüp    Alibeyköy (Çırçır) Maahallesi    Uludağ Caddesi    247    170    7    177,00    Tam    Arsa    309.750,00    77.440,00    Konut Alanı + Kısmen Yol    11:20


1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz inallar 2886 sayılı Devlet îhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatlerde satışa ve kiraya çıkarılmıştır.


2- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;


a) Bu iş için yatırdığınız geçici teminat bedeline ilişkin Teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu, Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D İ. Genelgelerinde belirtilen şartlan (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek.işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir ) taşıması gerekmektedir.


b) Gerçek kişilerin tasdikli (TC kimlik numarasını ıçeren)Nütus Hüviyeti üuretı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla nütus cüzdan totokopısı, İkametgah Belgesini Uzel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzen mesleki kunıluştan. ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sîcİl kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülenni veya vekâletnameyi.


Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilenn tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi. Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar İstanbul Defterdarlığı Kat: 1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir.


3- Satış bedelinin 1/4 ü peşin kalan kısma kanuni faiz uygulanmak suretiyle 2 yıl içinde taksitle ödenebilir. Kiralanan taşınmazlarda yıllık kira bedelininl/4 peşin geri kalan taksitler üçer aylık taksitler halinde Ödenebilir.


4- İhaleye ait şartname İnternet adresimizde ( www.ist-def.gov.tr) ve müdürlüğümüzde görülebilir.


5- İhaleye katılacaklann nakit olarak yatınnak istedikleri geçici teminat makbuzlarını Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü ve Mal müdürlük! eri veznelerine başvurmak suretiyle temin edebilirler.


6- Satışı yapılan taşınmaz mallar 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir.


7- Satışı yapılan taşınmaz mallar KDV den satış vc devir işlemlen sırasında düzenlenen belgeler vergi.resim ve harçtan müstesnadır.


8- Posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin İhala saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İlan olunur.Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan olunur.


İhale ilanı için tıklayın