18 / 08 / 2022

İstanbul Otogarı'ndaki ticari alanlar yıllık 26.8 milyon TL'ye işletmeye verilecek!

İstanbul Otogarı'ndaki ticari alanlar yıllık 26.8 milyon TL'ye işletmeye verilecek!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul Şehirlerarası ve Uluslararası Yolcu ve Otobüs Terminali'nin ticari alanlarını işletmeye verecek.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İstanbul Şehirlerarası ve Uluslararası Yolcu ve Otobüs Terminali'nin ticari alanlarını yıllık 26 milyon 820 bin TL'ye işletmeye verecek. İhale 25 Aralık 2019 tarihinde saat 11:00'de gerçekleştirilecek.

İSTANBUL ŞEHİRLERARASI VE ULUSLARARASI YOLCU VE
OTOBÜS TERMİNALİNİN TİCARİ ALANLARININ İŞLETMEYE
VERİLMESİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufunda bulunan İstanbul Şehirlerarası ve Uluslararası Yolcu ve Otobüs Terminalinin ticari alanlarının işletmeye verilmesi işi ihalesi yapılacaktır.

İstanbul Otogarı ndaki ticari alanlar yıllık 26.8 milyon TL ye işletmeye verilecek!

12) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
12.1. Yeterlik değerlendirilmesi için istenen belgeler:
a) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyum oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.
b) İhale ilan tarihi itibariyle en az 10 yıl ticari faaliyetinin devam ettiğini tevsik eden belgeler, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin ayrı ayrı işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
c) Noter tasdikli İmza Sirküleri, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
d) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
e) SGK’ya borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
f) Bina ve tesis yönetimi hizmetleri kapsamında;
1. ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgesi,
2. ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesi,
3. OHSAS 18001 İş sağlığı yönetim sistemi belgesi,  (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeleri ibraz etmeleri gerekmektedir.)
g) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait en az 100.000.000 TL ciro elde ettiğini yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairelerince onaylanmış evraklarla tevsik eden belgeler, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
h) Belediyeye kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli borcu bulunmadığına ilişkin “borcu yoktur” belgesi (İşbu belge; İdare, Belediye Gelirler Müdürlüğü, Belediye Mesken Müdürlüğünden temin edilecek olup ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
i) Belediye veya istekli tarafından kira, ecrimisil, işletme bedeli, intifa hakkı, tahsis bedeli borcuna ilişkin tahsil ve tahliye davası açılmadığını belirtir Belediye Hukuk Müşavirliğinden temin edilecek belge, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
j) Yönetim kurul üyelerinin sabıka kayıtlarının olmadığına dair belge, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
k) İhale dokümanını satın aldığına dair ödeme dekontu.(İhaleye Ortak girişim olarak katılım olması halinde ortaklardan birisinin satın alması yeterlidir.)
l) Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olarak iştirak edilecek ise ortak girişim ve/veya konsorsiyum beyannamesi (İsteklilerin ortak girişim ve/veya konsorsiyum olması halinde, ortak girişim ve/veya konsorsiyum beyannamesi vermesi, ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
12.2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
a) Teklif mektubunu havi iç zarf,
b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa uygun şekilde düzenlenmiş geçici teminat,
c) Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu
belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
d) Noter tasdikli İmza Sirküleri, (Ortak girişim ve/veya konsorsiyum olunması halinde; Ortak girişim ve/veya konsorsiyumu oluşturan tüzel kişilerin her birinin işbu belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
f) Ortak girişim ve/veya konsorsiyum beyannamesi, (İsteklilerin ortak girişim ve/veya konsorsiyum olması halinde, ortak girişim ve/veya konsorsiyum beyannamesi vermesi, ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verirler, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar.)
13. İstenilen bütün belgelerin asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
14. İsteklilerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
15. İhaleye katılmak isteyenlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Müdürlüğü Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İstanbul adresine, 23/12/2019 saat: 15:00’a kadar yeterlik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, ihale günü hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir.
16. Yeterlik Başvuru dosyası İdareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
17. İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını ihale günü (25 Aralık 2019) en geç saat: 11:00’e kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Müdürlüğü Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri, Cad. No:5 34134 Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler  dikkate alınmayacaktır.
18. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
19. Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İLAN OLUNUR.