İstanbul'da 20.7 milyon TL'ye satılık 3 gayrimenkul!

İstanbul'da 20.7 milyon TL'ye satılık 3 gayrimenkul!



İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Beyoğlu, Beylikdüzü ve Arnavutköy'de yer alan 3 adet gayrimenkulü 20 milyon 696 bin 375 TL bedelle satışa çıkardı.


İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Beyoğlu, Beylikdüzü ve Arnavutköy'de yer alan 3 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 20 milyon 696 bin 375 TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

İstanbul

1-Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmazlardan, karşılarında belirtilen tarih ve saatlerinde başlıklarında belirtildiği üzere 1. ve 2. sırada bulunan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre "Açık Teklif Usulü" ile 3. sırada bulunan taşınmazın ise aynı Kanunun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı,  Ankara  Cad. Hükümet Konağı Sk. No: 11 Kat: 1 Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL adresinde ayrı ayrı sırası ile satış ihalesi yapılacaktır.
2-İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
a) Geçici Teminat Bedelinin İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler:
1) Tedavüldeki Türk Parası,
2) Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

İstanbul

3) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları -süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir- taşıması gerekmektedir.),
b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren)Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, İkametgâh Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile
birlikte; ihale saatine kadar, ihalenin yapılacağı adreste toplanacak olan İhale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri
gerekmektedir.