İstanbul'da 12.8 milyon TL'ye satılık 5 gayrimenkul!

İstanbul'da 12.8 milyon TL'ye satılık 5 gayrimenkul!İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığı, İstanbul Sancaktepe, Tuzla ve Üsküdar'da yer alan 5 adet gayrimenkulü 12 milyon 852 bin 712 TL bedelle satışa çıkardı.


İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığı, İstanbul Sancaktepe, Tuzla ve Üsküdar'da yer alan 5 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedeli 12 milyon 852 bin 712 TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR
İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığından:

1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve aşağıdaki tabloda nitelikleri belirtilen taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35. maddesinin (a) bendine göre kapalı teklif usulü ihale ile satışı yapılacaktır. 

İstanbul

2-İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonu'nda 12.08.2021 tarihinde Perşembe günü sırasıyla saat 10:30-10:45-11:00-11.15-11:30’da Üsküdar Belediye Encümeni'nce yapılacaktır.
3-Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden görülebilir ve 100,00-TL (yüztürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir. Ayrıca www.uskudar.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşılabilir.
4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
a) İstekliler söz konusu taşınmazın satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az % 3'ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz veya geçici teminat mektubunu ibraz edecektir.

İstanbul

b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.
c) Gerçek kişiler için Nüfus Cüzdanı sureti ve İkametgah Belgesi,
d) T.C. vatandaşı olmak,
e) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, şirket ana sözleşmesi ve kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
f) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, 
g) Tüzel kişi olması halinde teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
i) Şirket yada şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir.
5-İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç masrafları, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.
6-Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 11.08.2021 tarihinde Çarşamba günü saat 15.00'e kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.
7-İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi
yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
İlan olunur.