Antalya'da 12.8 milyon TL'ye satılık 15 gayrimenkul!

Antalya'da 12.8 milyon TL'ye satılık 15 gayrimenkul!

Antalya Kepez Belediye Başkanlığı, Antalya'da yer alan 15 adet gayrimenkulü 12 milyon 809 bin TL bedelle satışa çıkardı. 
Antalya Kepez Belediye Başkanlığı, Antalya'da yer alan 15 adet gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkullerin toplam satış bedelleri 12 milyon 809 bin TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:

1 - İdareye İlişkin Bilgiler:
1.1. İdarenin:
a) Adı                         : Kepez Belediye Başkanlığı
b) Adresi                     : Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYA
c) Telefon numarası    : 310 58 58-1608
d) Faks numarası         : 339 00 53
e) e-mail                     : www.kepez-bel.gov.tr
f) İlgili personel           : Selami C.YILMAZ
g) İhale yapılacak yer   : Encümen Toplantı Odası

2 - İhalenin Konusu:
2.1. Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri verilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TİCARİ  ve  KONUT olarak planlanmış arsalar ile dükkan ve daire taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunun 69. maddesi gereğince, Başkanlık Makamının  05/08/2020 tarih ve 3392 sayılı Olur'ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye Encümenince (İhale Komisyonu) 15/10/2020  tarihlerinde listede belirtilen saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun  45. maddesine göre açık teklif usulü ile satılacaktır.
2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli, İhale tarihi ve saati:
                                           
 KEPEZ İLÇESİ SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKUL LİSTESİDİR

3- İhaleye Katılabilme şartları:

İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 17.00’ a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak idareye teslim etmeleri gerekmektedir.
Her parsel bağımsız ihale olup, katılmak istenilen her parsel için ayrı dosya verilecektir.
Birden fazla parsel ihalesine girilebilir.

3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler:
İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;
a-Gerçek Kişi İse;
 - Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı  ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
- Geçici Teminat makbuzu,
- Şartname alındı makbuzu,
- Nüfus cüzdanı fotokopisi(TCKN' lu),
- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan  Belgesi
 - Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş son üç aylık vekaletname örneği
 b-Tüzel Kişi İse;
- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı  ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
 - Geçici Teminat makbuzu.
-Şartname alındı makbuzu,
- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan  Belgesi
- Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık)
- Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi, 
- İmza sirkisü,    
- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter   tasdikli ortak girişim beyannamesi

4- ÖDEME ŞEKLİ: İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer ihale giderleri  ile Alım-Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harç, ipotek masrafları ve diğer giderler alıcıya aittir.
İhale konusu taşınmaz satışlarından K.D.V. alınmayacaktır.

İhale bedeli peşin yada 02/07/2018 tarih ve 230 sayılı Belediye Meclis kararına istinaden 1.000.000.00-TL ve üzeri muhammen bedelli taşınmazlar için vadeli olarak ödenebilecektir

İhale bedelinin %6 lık kısmı ile ihale masrafları tebliğ tarihini müteakip 5 iş günü içerisinde,kalan kısmı ise;

İhale bedelinin tamamı peşin ödenmesi halinde; sözleşme tarihini müteakip 15 iş günü içerisinde,

İhale bedelinin vadeli ödenmesi halinde; sözleşme tarihini müteakip 15 iş günü içerisinde ödeme vadesi 1 yılı geçmemek şartı ile ihale bedelinin ¼ ü peşin, ¾ lük kısmı ise ilk ödeme tarihine müteakip en fazla 3 aylık periyotlar halinde vade farkı alınmadan  3 eşit taksitle belirlenen ödeme takvimine göre ödenecektir.

5- Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğünden veya www.kepez-bld.gov.tr adresinden görülebilir. Katılmak isteyenler şartname ve eklerini 200,00-TL’ karşılığında satın alabilirler.

6- İhaleye iştirak edenler, şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar.

7- İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni yetkilidir.

İlan için tıklayın