06 / 10 / 2022

İsthomes Gayrimenkul Hizmetleri ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

İsthomes Gayrimenkul Hizmetleri ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

İsthomes Gayrimenkul Hizmetleri ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Ahmad Moustafa ve Basel Abajı ortaklığıyla 50 bin TL sermaye ile 1 Eylül'de Esenyurt, Büyük Hayrettin Paşa Mahallesi'nde kuruldu.İsthomes Gayrimenkul Hizmetleri ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Ahmad Moustafa ve Basel Abajı ortaklığıyla 50 bin TL sermaye ile 1 Eylül'de Esenyurt, Büyük Hayrettin Paşa Mahallesi'nde kuruldu.


İsthomes Gayrimenkul Hizmetleri ve Dış Ticaret Limited Şirketi iş konusu; 1- Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve mesken, ev, apartman, iş yeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak,satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek.Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa,kat mülkiyeti,kat irtifakı, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. 2- Yürürlükteki ithalat ve ihracat rejimleri ile bu hususları düzenleyici diğer tüm kanuni mevzuatlara uymak kaydıyla her türlü malın ithalatı, ihracatı ve dahili toptan ticaretini yapmak. 3-Şirket amacını gerçekleştirmek için menkul ve gayrimenkul haklarla,  ayni hakları satın alabilir, kiralar,kiraya verir,gerektiğinde satar. Şirket  amaç ve konusunun icap ettirdiği bil cümle menkul ve gayrimenkulleri devir edebilir ve bunlar üzerinde her türlü kanuni tasarrufta bulunabilir. 4-Şirketin amacına ulaşabilmesi için  lüzumlu  nakil vasıtaları, makina  ve tesisler  ile  gayrimenkulleri iktisap etmek,devir ve ferağ etmek, kiraya  vermek, kiraya  almak, konusu ile ilgili gayrimenkullerin üzerinde irtifak,intifa,sükna, gayrimenkul mükellefiyeti,kat mülkiyeti,kat irtifakı tesis etmek,iktisap,devir ve  ferağ  etmek, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa ettirmek.  5-Şirketin  iktisadi ve  teknik  maksat ve  konusunun  icap ettirdiği  bilcümle sınai ve ticari işlerin tahakkuku için yerli ve yabancı hakiki ve  hükmi şahıslarla mevzuat çerçevesinde süreli ve süresiz her neviden ortaklıklar tesis edebilir,bunların Türkiye dahilinde distribütörlüğünü  ve mümessilliğini yapabilir ve şirket gerektiğinde her türlü kefalet altına girebilir. 6-Şirket, gerek yurt içi gerekse yurt dışı bankalardan her çeşit kredi talebinde bulunabilir, gerekli kredi sözleşmesi ile sair sözleşme ve kambiyo senetlerini asıl borçlu, keşideci, müşterek borçlu, müşterek müteselsil kefil veya sair sıfatlarla imzalayabilir. Şirket ayrıca sahibi bulunduğu veya bulunacağı bilcümle taşınır ya da taşınmaz mallarını kısmen veya tamamen, gerek şirketin kendi borçları ve gerekse de herhangi bir gerçek veya tüzel üçüncü kişinin (gerçek kişi, özel, resmi kişi, kurum, kuruluş, ve sair) borçları için herhangi bir banka lehine veya gerçek, tüzel herhangi bir üçüncü kişi lehine ipotek-rehin tesis edebilir/verebilir, yine şirket ayrıca, gerçek veya tüzel üçüncü kişilerin borçları için dilediği miktar, şekil, tür ve şartlarda her tür kefalet, aval ve garanti verebilir, bunun için imzalaması gerekli bilcümle sözleşme, kambiyo senedi, taahhütnameyi ve sair belgeleri imzalayabilir. 

Geri Dön