30 / 06 / 2022

İzale-i şuyu açık artırma 2021!

İzale-i şuyu açık artırma 2021!

Medeni Kanuna göre ortak taşınmaz malın taksimi yapılamıyorsa mahkeme tarafından satışı yapılarak bedelleri izaleyi şuyu davasıyla paylaştırılıyor. Peki izaleyi şuyu ihalesi nasıl yapılır? İşte izale-i şuyu açık artırma 2021...Medeni Kanun kapsamında ortak malın taksiminin mümkün olmaması durumunda mahkeme tarafından satışı yapılarak bedeller pay ediliyor. İzale-i şuyu davaları hem taşınırlar hem de taşınmaz mallar için açılabiliyor. Bu davanın sonunda elbirliği sistemi sona eriyor. Ortaklığın giderilmesi davası özellikle miras kalan taşınmazlarda dava konusu haline geliyor. Hissedarlardan mülkiyet paylaşımında anlaşamaması durumunda dava açılıyor. 

İzale-i şuyu açık artırma 2021!

İzale-i şuyu davasında, taşınmazın veya taşınırın aynen taksimi söz konusu olmaması durumunda satışına karar verilecek, satış açık artırma yoluyla yapılacak.

İzale-i şuyu açık artırma 2021!

İzale-i şuyu açık artırma 2021

İzale-i şuyu açık artırma 2021 işlemleri şu şekilde yapılıyor:

"1- Mahkeme yaptığı keşif sonucu taşınmazın taksiminin mümkün olmadığını tespit edince, taşınmazın satış suretiyle(şüyuun izalesine) paydaşlığın giderilmesine karar verir.(Kararda taşınmazın cins, miktar, mevkii, hudutları ait olduğu tapu vs. gösterilir.) Hakim satışın paydaşlar arasında veya aleni olarak yapılmasına karar verir.

2-  Satış memuru atanır. Satış memuru, yeniden o taşınmaz malın tapu kaydı ve çap örneğini getirir. Taşınmaz malın kıymeti her ne kadar mahkemece tayin edilmişse de, satış memuru, yeniden kıymet takdir etmeye ve buna ilişkin bilirkişi raporunu ilgililere tebliğ etmeye mecburdur. Satış memuru bu kıymet tayini üzerinden 2 yıl geçtiği halde satışı yapamazsa ve geçen zaman içinde kıymette değişiklik mümkünse satış memuru yeniden bilirkişi yoluyla kıymet takdiri yaptırır. Bu konuda verilecek rapor taraflara tebliğ edilir. İtirazlar varsa şikayet yoluyla satışa karar veren mahkemece halledilir.

3- Satış memuru, satış ilanını(şartnamesini), İİK.'nun 114-125-126 maddelerine uygun şekilde hazırlayıp ilan ettirir, satış ilanının gazete ile yapılmasında bir zorunluluk yoktur.

4- Satış ilanının satış gününden en az 1 ay önce yapılması şarttır.

5- Satış ilanının taşınmaz malın bütün paydaşlarına, ipotek ve haciz alacaklılarına, irtifak hakkı sahiplerine ayrı ayrı tebliği gerekir. Adresi bulunamayan paydaşın öncelikle savcılıkta adresi araştırılır, bulunamazsa bu ilan gazete ile yapılır.

6- Satışa tayin edilen saatte başlanır ve bu husus memur ve telal tarafından tevsik edilir.

7- İİK.'nun 124. maddesi uyarınca tahmin edilen (muhammen) kıymetin %20 sini teminat olarak (pey akçesi) nakit veren veya milli bir bankanın bu miktardaki teminat mektubunu tevdi eden herkes ihaleye iştirak eder. Satış konusu mal üzerinde hakkı olan alacaklının veya paydaşın bu maldaki hissesi tahmin edilen kıymetin %20'sinden fazla ise teminat vermesine gerek yoktur.

8- İhale üzerinde kalanla, ondan bir önceki artıranın tutanağı imzalamaları şarttır.

9- İlanda gösterilen saatin sonunda başka artıran yoksa telal 3 defa bağırır ve fazlaya talep çıkmadığı anlaşılırsa, son pey sahibine ihale edilir.

10- İhalenin bitiş saati ve dakikası tutanağa geçirilip 3 defa bağırıldıktan sonra     ihaleyi alan kişinin adı yazılıp altı satış memuru,telal ve ihale edilen şahıs ve bundan bir önce pey süren kimse tarafından imzalanır.

İzale-i şuyu açık artırma 2021!

Birinci artırmada satış, ancak tahmin edilen kıymetin %60'ını bulması ile mümkündür. Bu miktarı bulmazsa, ikinci artırma, birinci artırma gününden 10 gün sonra yapılır. İkinci artırma sonunda tahmin edilen kıymetin %40'ını bulursa satış yapılır. Aksi halde ikinci satış düşer.

Ortaklığın giderilmesine konu olan malın ilk alıcısı ihale bedelini süresinde ödemezse, satış memuru, ertesi günü tutanakta ihale edilen bir önceki artırana ileri sürdüğü pey üzerinden taşınmazı alıp almayacağını teskere ile sorar ve 3 gün içinde cevaplandırılmasını ister. Bu kimse kabul ederse ihale o şahsa yapılır. Talep ederse buna da bedel için 20 günlük süre verilebilir. Eğer bu şahıs almak istemezse veya 3 günlük sürede cevap vermezse yahut adresi bulunulamadığı için tebligat yapılamazsa satış memuru, satıştan 7 gün önce yeniden satış ilanı çıkarır.

İİK.129. maddesinin 2.fıkrasının koşulları gerçekleşirse ihaleyi yapar. Aksi halde satış talebi düşer.

İki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ilk alıcı sorumlu olup, depo edilen teminat bunları karşılıyorsa bundan, karşılamıyorsa bakiyesi hiçbir hükme hacet kalmaksızın icra yoluyla ilk alıcıdan tahsil olunur.''

İzaleyi şuyu ihalesi nasıl yapılır?

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com