03 / 10 / 2023

İzmir Torbalı'da 22.5 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

İzmir Torbalı'da 22.5 milyon TL'ye satılık 4 arsa!

İzmir Torbalı Belediyesi tarafından Pancar Mahallesi sınırları içerisindeki 4 arsa ihale ile satılıyor...Torbalı Belediyesi Başkanlığı tarafından Pancar Mahallesi'nde yer alan 4 arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 22 milyon 509 bin 6,80 TL olarak belirlenen arsa için ihale 6 Şubat'ta yapılacak.

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Torbalı Belediyesi Başkanlığından:

 

1 - İHALENİN KONUSU: Belediyemiz Mülkiyetinde bulunan Pancar Mahallesi tapunun 300 ada 1 parsel, 301 ada 1 parsel, 303 ada 5 parsel, 305 ada 1 parsel’de kayıtlı toplam 80.389,31 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışı.

 

İhale kapsamında satışı yapılacak taşınmaz malla ilgili tapu ve imar bilgileri aşağıda verilmiştir.

 

İzmir Torbalı da 22.5 milyon TL ye satılık 4 arsa!

 

2 - İHALE USULÜ: 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihalesi yapılacaktır.

 

3 - İHALENİN NEREDE, HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI: İhale, 06/02/2018 Salı günü saat 14:00 da Torbalı Belediyesi Encümenince; Encümen Toplantı Salonunda Tepeköy Mahallesi Atatürk Meydanı No: 1 Torbalı/İZMİR adresinde Encümen huzurunda yapılacaktır. İsteklilerin, Şartnamede belirtilen hükümler çerçevesinde verecekleri tekliflerini 06/02/2018 Salı günü saat 12.30 a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

 

4 - ŞARTNAMENİN TEMİNİ: İstekliler Bahse konu satış ile ilgili ihale dokümanları, Torbalı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir ve bedelsiz olarak şartnameyi alabilirler.

 

5 - MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT:

Satılacak olan taşınmazın muhammen bedeli 22.509.006,80 TL’dır. (KDV Kanununun 17/4-p maddesince KDV vergisinden muaftır) Geçici teminat miktarı %3 (yüzde üç) olup 675.270,20 (altı yüz yetmiş beş bin iki yüz yetmiş TL yirmi KR)’dır.

 

İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını teklif zarflarının içinde sunmak zorundadır. Kesin teminat bedeli ise kesinleşen ihale bedelinin %6’sıdır.

 

6 - İSTENİLEN BELGELER: İstenilen belgeler 2886 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak hazırlanarak 06/02/2018 Salı günü saat 12:30’a kadar Torbalı Belediyesi Torbalı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim edilecektir.

 

- Gerçek Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,

c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza sirkülerinin aslı,

 

- Tüzel Kişiler;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2018 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti,

c) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.

 

- Ortak Girişim;

a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,

b) 2018 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,

c) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti.

d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı.

İlan olunur.

 

Geri Dön