24 / 09 / 2023

İzmir Torbalı'da 16.5 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

İzmir Torbalı'da 16.5 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

İzmir İli Torbalı Belediye Başkanlığı, İzmir Torbalı'da yer alan gayrimenkulü 16 milyon 510 bin TL bedelle satışa çıkardı.İzmir İli Torbalı Belediye Başkanlığı,  İzmir  Torbalı'da yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış bedeli 16 milyon 510 bin TL olarak belirlendi.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
İzmir İli Torbalı Belediye Başkanlığından:

1 – İHALENİN KONUSU : Aşağıda tapu bilgileri ile imar durumu yazılı olan Belediyemiz mülkiyetinde bulunan taşınmazın satış işlemidir.
İLİ İLÇESİ MAHALLESİ PAFTA ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ
İZMİR Torbalı Ayrancılar L18c-01A-4A 780 1 25.398,22 m²
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Toplu Konut Alanı” (E=1.00 H.max = 24.50)
2 – İHALE USULÜ : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile artırma ihalesi yapılacaktır.
3 – İHALENİN NEREDE, HANGİ SAATTE VE TARİHTE YAPILACAĞI : İhale,
12/01/2021 tarihine isabet eden Salı günü saat 14:10’da, Muratbey Mah. 3564 Sk. No:25 Torbalı /
İZMİR adresinde bulunan Torbalı Belediyesi Belediye Kültür Merkezi 1. katındaki Encümen
Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4 – ŞARTNAMENİN TEMİNİ : Bahse konu satış işi ile ilgili ihale dokümanları, Torbalı
Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebileceği gibi, ihaleye teklif
vermek isteyen isteklilerin 250,00. ₺. bedel karşılığında satın almaları gerekmektedir.

İzmir Torbalı da 16.5 milyon TL ye satılık gayrimenkul!


5 – TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ VE TEMİNAT BEDELLERİ : Satılacak olan taşınmazın
muhammen bedeli 16.510.000,00.–₺ (Onaltımilyon Beşyüzonbin Türk Lirası) olup üstlenici 3065
sayılı Katma Değer Vergisi Kanunda istisnaları belirten 17/4–p maddesi Katma Değer Vergisi
ödemeyecek olup işin geçici teminat bedeli tahmini satış bedelinin % 3 (üç)’ü olan 495.300,00. ₺.
(Dörtyüz doksan beşbin Üçyüz Türk Lirası)’dır.
İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatlarını teklif zarflarının içinde sunmak
zorundadır ve satış sözleşmesi düzenlenmesi talep edilirse kesin teminat bedeli ise kesinleşen
ihale bedelinin % 6 (altı)’sıdır.
6 – İSTENİLEN BELGELER : 2886 sayılı kanun hükümlerine uygun bir şekilde
hazırlanarak, aşağıda istenilen belgeçleri dış zarfa koymak ve ayrıca iç zarfa da teklif mektubunu
koymak suretiyle, Torbalı Belediyesi Belediye Kültür Merkezi zemin katında bulunan Emlak ve
İstimlak Müdürlüğüne, 12/01/2021 tarihine isabet eden Salı günü en geç saat 12:30’a kadar teslim
edeceklerdir.
- Gerçek Kişiler;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) İkametgah belgesi veya yerleşim yeri belgesinin aslı,
c) Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,
d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneğinin aslı ve noter tasdikli imza
sirkülerinin aslı,
e) Şartname ve eklerinin alındığına ilişkin belge.
- Tüzel Kişiler;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) 2020 veya 2021 yılı içinde alınmış Ticaret Odası kayıt belgesinin aslı veya noter
tasdikli sureti,
c) Tüzel kişiliği temsile yetkilinin imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti ve
ticaret sicil gazeteleri,
d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı noter tasdikli
vekaletname örneğinin aslı,
e) Şartname ve eklerinin alındığına ilişkin belge.
- Ortak Girişim;
a) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu,
b) 2020 veya 2021 yılı içinde alınmış noter tasdikli ortaklık sözleşmesinin aslı,
c) Ortak girişimin pilot ortağının imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti,
d) Vekalet ile ihaleye gireceklerin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı noter tasdikli vekaletname
örneğinin aslı,
e) Şartname ve eklerinin alındığına ilişkin belge.
İLAN OLUNUR 10933/1-1

Geri Dön