24 / 09 / 2023

Çanakkale Biga'da 5.5 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Çanakkale Biga'da 5.5 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Biga Belediyesi, Ticaret-Turizm-Konut imarlı arsayı satışa sunuyor. 5.5 milyon TL'den satılan gayrimenkul için ihale 1 Haziran'da düzenlenecek..Çanakkale Biga Belediye Başkanlığı, Ticaret-Turizm-Konut alanında kalan 9 bin 886 metrekare büyüklüğüne sahip parseli satışa sunuyor. İhale, açık teklif usulü arttırma suretiyle 1 Haziran Perşembe günü yapılacak.


TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Biga Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Hamdibey Mahallesinde Ticaret-Turizm-Konut alanında kalan, 9.886,59 m2 miktarındaki 1277 ada 1 no.lu parselin satışı yapılacaktır.

2 - Gayrimenkulün satışına dair İhale 2886 S.D.İ.K. nun 45. ve diğer ilgili maddeleri hükümleri gereğince açık teklif usulü arttırma suretiyle 01/06/2017 Perşembe günü Saat: 11.00’de başlamak üzere Belediyemizde müteşekkil Encümen huzurunda yapılacaktır.

3 - Gayrimenkulün satışına ait İhale Şartnamesi her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Gelir Şefliğinden 1.000,00 TL bedel karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların ihale şartnamesini satın almaları zorunludur.

4 - İlçemiz Hamdibey Mahallesi 1277 ada 1 no.lu parsel de ki 9.886,59 m2 miktarındaki gayrimenkulün muhammen satış bedeli 5.500.000,00 TL olup, ihale geçici teminatı %3 hesabı ile 165.000,00 TL.dır.

5 - İhaleye katılacaklarda aranacak belgeler,

a - İkametgah belgesi,

b - Nüfus Cüzdan örneği,

c - Özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden Noter tasdikli vekaletname,

d - Tüzel kişilerden yetkili makamdan 2017 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösteren belge (oda kayıt belgesi),

e - Teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,

f - Müşterek isteklilerde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık sözleşmesi ve imza sirküleri,

g - Geçici teminat mektubu veya geçici teminat makbuzu,

h - Belediyemize ait borcu yoktur yazısı.

6 - Satış ihalesine iştirak etmek isteyenlerin 2886 S.D.İ.K nun 5. maddesinde belirtilen şartlara haiz olması, belirli gün ve saatte Belediyemiz Encümenine müracaatları şart olup, ayrıca istekliler ihaleye iştirak için keza aynı kanunun 46. maddesi gereğince hazırlayacakları tekliflerini ihale saatinde ulaştırmak şartıyla posta ile de gönderebilirler.

7 - Belediye Encümeni gerekçesini kararda belirtmek suretiyle, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.
Geri Dön