İzmir'de 2.6 milyon TL'ye satılık fabrika binası!

İzmir'de 2.6 milyon TL'ye satılık fabrika binası!İzmir İli Menderes İlçesi'nde yer alan fabrika binası Menderes İcra Dairesi tarafından 16 Ekim 2015 günü saat 11:50 ile 12:00 arası açık artırma usulüyle ihale edilecek.


İzmir Menderes'te İTOB Organize Sanayi Sitesinde içerinde bulunan prefabrik fabrika 2 milyon 600 bin TL bedelle satışa çıkıyor.


Söz konusu taşınmaz özellikleri:  İzmir  İli Menderes İlçesi Tekeli Mahallesi Kör kuyu Mevkii 270 ada 2 parsel sayılı Tekeli İzmir açık adresinde bulunan 8.634,00 m2 yüzölçümlü içinde yönetim ve işletmesi olan prefabrik fabrika binası ve arsası vasıflı taşınmazın tamamıdır. Taşınmazın ön kısmında yola cepheli beş katlı betorname tarzında yapılmış bir bina bulunmaktadır. 1.Bodrum kat mutfak, yemekhane, wc'ler bulunmaktadır. Tabanlar seramik kaplıdır. Giriş ve dış cephe doğramaları alüminyum doğramadan yapılmıştır. Zemin kat giriş katı olup giriş kapısı iki sabit iki kanatlı açılır alüminyum doğramadan yapılmıştır. İçeride üç adet ofis ve bir adet toplantı odasından ibarettir. Tavanlar arası asma tavan, göbek ve spotlu çalışma yapılmıştır. Zeminde iki adet ofis, bir adet trafo binası bulunmaktadır. Ulaşım kolaylığı vardır. Dava konusu taşınmaz İTOB Organize Sanayi Sitesi içinde bulunmaktadır. Ulaşım kolaylığı vardır. Tüm alt yapı ve üst yapı hizmetleri yapılmıştır.


İmar Durumu: Söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planı içinde HMax-10.00 ön bahçe mesafesi 5,00 m. yan bahçe mesafesi 3,00 m. TAKS-0,50, KASK- 1.00'dir. Ayrıca taşınmaz İTOB Organize Sanayi Bölgesi içinde bulunmakta olup özel imar rejimine tabi yerlerdedir.


Kıymeti: Taşınmaza bilirkişi tarafından 2.600.000,00 TL değer takdir etmiştir.


1.Satış Günü: 16/10/2015 günü 11:50-12:00 arası


2.Satış Günü: 16/11/2015 günü 11:50-12:00 arasıSatış şartları:


4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 15. maddesi gereğince İTOB Organize sanayi Bölgesi kuruluş protokolünün 6. maddesinde yer alan katılımcıların sektörleri ile OSB Uygulama Yönetmeliğrnin 101. Maddesi uyarınca OSB'de kurulamayacak tesisler ile tesislerde aranacak nitelikler aşağıda belirtilmiştir. Alıcı adayları aşağıda belirtilen sektör gruplarında, İTOB Organize Sanayi Bölgesi talimatnamesi çerçevesinde faaliyette bulunabileceklerini dikkate almalıdırlar. Alıcı adayları İTOB Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün doğal üyesi olabileceklerinden satış saatinde dosyamıza ibraz etmek üzere İTOB Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 'nden ihaleye katılabilir ibareli belge almaları gerekmektedir.


İTOB Organize sanayi Bölgesi kuruluş protokolünün 6. Maddesindeki katılımcı sektör grupları Orman Ürünleri, Yapı Malzemeleri, Makine, Kimya, Plastik, Otomotiv, Ayakkabı, Gıda, Tekstil, Elektrik'dir. OSB'lerde şu tesisler kurulamaz: A) Karma ve ihtisas OSB'lerde: Ham petrol rafinerileri -Kömür veya bitümlü şiştin sıvılaştirildiği ve gazlaştırdığı tesisler-Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri- Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento kilingeri üreten tesisler


Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler- Radyoaktif atıkların depolanması bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri - Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler-Endüstriyel nitelikli sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri - Çevre ve Şehircilik Bakanlığının olumlu görüşü doğrultusunda OSB tarafından kurulmasına izin verile; kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal, plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt, karton, cam, iplik ve benzeri atık ve hurdaları ara veya nihai ürüne çeviren tesisler hariç olmak üzere, her türlü atığın; geri kazanımı ayrıştırılması yakılması, gazlaştırıl-ması, kimyasal yolla arıtılması nihai ve/veya ara depolanması ve/veya gömülmesine ilişkin tesisler


B) Karma OSB’lerde: Parlayıcı/patiayıcı/yakıcı maddealerin üretildiği, depolandığı ve dolumun yapıldığı tesisler- [ Petrokimya kompleksleri- Üretiminde kapalı proses gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan ; tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri- Klor alkali tesisleri, sülfürik asit, ' hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları


Zirai mücadele ilaçlan için hammadde üretimi yapan tesisler - Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler - Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler - Talk, barit, kalsit, antrmuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri, OSB; karma OSB'lerde, yukarda sayılan tesisler ile OSB'nin kuruluş I protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörlerini veya mevcut sektör yapısını tesisin faaliyetinden kaynaklanan j çevresel etkilerini, alt yapı ve atık su arıtma tesislerine etkilerini, her hangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisini, in- i sanların çalışma ve yaşam koşularına etkisini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesislerin kurulmasına ilişkin olarak üniversite ve konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir.


1 - ihale açık artımın suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50’sini rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle g fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat,


mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir, Damga  vergisi, % 18 oranında KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet-içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müleselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/709 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 04/08/2015