İzmir'de ÇEKVA Yılmaz Koç Çorum Evi'nin de bulunduğu bina icradan 1.1 milyon TL'ye satılık!

İzmir'de ÇEKVA Yılmaz Koç Çorum Evi'nin de bulunduğu bina icradan 1.1 milyon TL'ye satılık! İzmir'de ÇEKVA Yılmaz Koç Çorum Evi'nin de bulunduğu bina icradan 1.1 milyon TL'ye satılık!

İzmir 3. İcra Müdürlüğü, İzmir ili Bayraklı ilçesi Bayraklı mahallesinde bulunan Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA) Yılmaz Koç Çorum Evi'nin de bulunduğu 3 katlı binayı 1 milyon 176 bin 375,88 TL'den satışa çıkardı. Satış, 15 Mayıs 2012 Salı günü 09:30-Verilen ilan şöyle;

 

İZMİR 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI Dosya No: 2011/6285 Tal. Satılmasına Karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, evsafı; TAPU KAYDI :  İzmir  İli, Bayraklı ilçesi, Bayraklı Mah, Cilt.2, sayfa 299,1979 ada, 1 parselde kayıtlı 1.320,00 m2 yüzölçümlü “kargir ev ve bahçe” vasıflı taşınmazın 1/1 hissesi. İMAR DURUMU : Borca konu taşınmaz kentsel sit alanında kalmakta olup, parsel üzerinde tescilli eski eser bulunduğundan her türlü inşai ve fiziki müdahale öncesi koruma kurulundan izin alınması gerekmektedir. Anılan taşınmaza ait oturma raporu bulunmamaktadır. ADRESİ: 1631 Sk. No.5 Bayraklı Mahallesi Bayraklı - İZMİR ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ : Satışa konu taşınmaz İzmir ili, Bayraklı ilçesinde tapu ve belediye kayıtlarına göre Bayraklı Mahallesinde, 1631 sokaktan 5 numara alan tek katlı ve 5/1 numara alan 3 katlı taşınmazlar ev arsasının tamamıdır. Parsel kuzey batısında 1610 sokağa ,kuzey doğusunda 1641 sokağa, güney doğusunda 1631 sokağa cepheli olup güney batısında 2 ve 7 no.lu parsellere komşudur. Parsel üzerindeki bina kargir tarzında inşa edilmiştir. Taşınmazın oturma ruhsatı bulunmamaktadır. Parsel üzerinde yer alan taşınmazlardan tek katlı taşınmazın dıştan dışa brüt 5.12 x 12.18 ebatlarında olmak üzere 62.36 m2 alanlı, 3 katlı taşınmazın ise dıştan dışa brüt 9.30 x 9.70'mt ebatlarında 90.21 m2 taban alanlı ve 3 katın tamamında 270.63 m2 toplam alanlı olduğu, buna göre 3 katlı bina ve tek katlı binada toplam inşaat alanı 332.99 m2'dir. Satışa konu taşınmazın 1.320.00 m2 alanlı arsa ve üzerindeki 3 ve 1 katlı binalardan ibaret olup parsel etrafının taş duvar ilme çevrili olduğu, 3 katlı binanın zemin kat + 1 .kat + çatı arasından ibaret olup ÇEKVA (Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı) -Yılmaz Koç Çorum Evi adı altında faal durumda olup 1 katlı taşınmazın görevli evi olarak kullanıldığı, 3 katlı taşınmazın zemin katında giriş antresi, salon (2 oda iken ara duvar kaldırılarak birleştirilmiş 2 ayrı kapısı mevcut) , wc -lavabo bölümleri ile bu bölümden geçilen tek katlı görevli evinin ise 2 oda, mutfak, banyo- wc bölümlerinden ibaret olduğu, 1 katında 4 oda ve hol, 2.çatı arası katında 2 oda ve hol mevcut olup bina dış cephesinin sıvalı, çatısının kiremit kaplamalı kırma beşik çatılı olduğu, döşeme kaplamalarının zemin katta antre ve hol, wc-lavabo, mutfak, banyo bölümlerinde seramik diğer mahallerde ahşap döşemeli, ahşap tavanlı olduğu, merdivenlerin ahşap basamaklı ve ahşap trabzanlı olduğu, iç duvarların sıvalı sıvalı ve badanalı olup giriş antresindeki duvarın kağıt kaplamalı olduğu taşınmazın elektrik ve suyu mevcut olup belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın bahçesi kilit parke taş kaplamalı haldedir. Taşınmazın bulunduğu konum itibariyle; Eski Merkez camiine 53 mt, St.Antuan Katolik kilisesine 32 mt, Fuat Edip Baskı Mahalle Muhtarlığına 62 mt, Bayraklı Belediyesi Nikah Dairesine 138 mt, Bayraklı Polis Karakoluna 148 mt, Bayraklı Vapur iskelesine 275 mt, Ege körfezine en yakın 320 mt direkt ve yürüme mesafesinde yer almaktadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmakta olup taşınmaza ulaşım kolaydır. MUHAMMEN BEDELİ: 1.176.375,88-TL değer takdir edilmiş olup, belirlenen bu muhammen bedel üzerinden satışa çıkarılmıştır. SATIŞ ŞARTLARI: A- Taşınmazların birinci satışı 15/05/2012 günü olup; satışı saat:09:30-09:40 a kadar İZMİR 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ikinci artırma günü: 25/05/2012 tarihinde ve yukarıda yazılı bulunan saatlerde ve belirtilen adreste kadar ikinci artırmaya çıkarılacaktır. İkinci artırmada ise rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve tahmin edilen kıymetin % 40’nı ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. B- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.ihale damga vergisi, K.D.V, tapu alım harcı ve masrafları, gayrimenkulün teslim masrafları alıcıya aittir. Tapu satım harcı, taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ile tellaliye resmi, satış bedelinden ödenir. C- ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. D- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse IIK.nun 133.maddesi gereğince ihale feshedilir, iki ihale arasındaki farktan ve temerrüt faizinden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. Bu fark varsa öncelikle yatırılan teminattan tahsil edilir. E- Taşınmaz, IİK m.132 gereğince tüm takyidatlarından ari olarak satışa çıkarılmıştır. F- işbu satış ilanının gazetede yayınlanan ilanı, tapuda adresi olmayanlar için İIKrn 127 gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan ve tebliğ olunur. G- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairemizde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. H- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderacaatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda numarası yazılı bulunan dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 29/03/2012 B.21934 www.bik.gov.tr   İlan için tıklayın!