02 / 07 / 2022

Kaçak yapı para cezasına itiraz!

Kaçak yapı para cezasına itiraz!

Kaçak yapının sahibine ve müteahhidine, istisnalar dışında özel parselasyon ile hisse karşılığı belirli bir yer satan ve alana 500 bin liradan 25 milyon liraya kadar para cezası veriliyor. Peki kaçak yapı para cezasına itiraz edilebilir mi?...
İmar Kanunu hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç, hiçbir şekilde ruhsat alınmadan yapılan ya da ruhsatı alınmış ancak, ruhsat ve eklerine aykırı inşa edilmiş yapılara kaçak yapı deniyor.


Kaçak yapı para cezasına itiraz!


Ruhsat alınmadan veya ruhsat veya eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının yapı sahibine ve müteahhidine, istisnalar dışında özel parselasyon ile hisse karşılığı belirli bir yer satan ve alana 500 bin liradan 25 milyon liraya kadar para cezası veriliyor. Eğer ceza gerektiren işleme devam ediliyorsa bu para cezaları bir kat artırılarak uygulanıyor. Bu para cezaları doğrudan doğruya belediyeler veya en büyük mülki amir tarafından veriliyor.


Kaçak yapı para cezasına itiraz!


Kaçak yapı para cezasına itiraz cezanın tebliğinden itibaren yedi gün içinde sulh ceza mahkemesine yapılabiliyor. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak sonuçlandırılıyor. Ancak itiraz üzerine verilecek karar kesindir.


İlgili idarenin Cumhuriyet Savcılığı aracılığıyla sulh ceza mahkemesine başvurması üzerine, bu mahkemelerce fenni mesuller ve müteahhitler hakkında bir yıldan beş yıla kadar meslekten men cezası da verilebiliyor. Bu husustaki mahkeme kararları ilgili idarelerce Bakanlığa ve meslek mensubunun bağlı olduğu meslek teşekkülüne bildirilir. Kaçak inşaatlardan alınan para cezaları belediye bütçesine kaydediliyor.Kaçak yapılar hakkında!
Taşkın yapı nedir?
Kaçak yapılar uygun hale getirilebilir mi?