01 / 07 / 2022

Kaçak inşaat cezasına itiraz!

Kaçak inşaat cezasına itiraz!

Kaçak inşaat cezasına itiraz cezanın tebliğinden itibaren yedi gün içinde sulh ceza mahkemesine yapılabiliyor. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak sonuçlandırılıyor. İtiraz üzerine verilen karar kesindir...
Kaçak inşaat cezasına itiraz!


Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar hariç, hiçbir şekilde ruhsat alınmadan yapılan ya da ruhsatı alınmış ancak, ruhsat ve eklerine aykırı inşa edilmiş yapılara kaçak inşaat deniyor.


Ruhsat alınmadan veya ruhsat veya eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının yapı sahibine ve müteahhidine, istisnalar dışında özel parselasyon ile hisse karşılığı belirli bir yer satan ve alana 500 bin liradan 25 milyon liraya kadar para cezası veriliyor. Eğer ceza gerektiren işleme devam ediliyorsa bu para cezaları bir kat artırılarak uygulanıyor. Bu para cezaları doğrudan doğruya belediyeler veya en büyük mülki amir tarafından veriliyor.


Kaçak inşaat cezasına itiraz!


Kaçak inşaat cezasına itiraz cezanın tebliğinden itibaren yedi gün içinde sulh ceza mahkemesine yapılabiliyor. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak sonuçlandırılıyor. Ancak itiraz üzerine verilen karar kesindir.


İlgili idarenin Cumhuriyet Savcılığı aracılığıyla sulh ceza mahkemesine başvurması üzerine, bu mahkemelerce fenni mesuller ve müteahhitler hakkında bir yıldan beş yıla kadar meslekten men cezası da verilebiliyor. Bu husustaki mahkeme kararları ilgili idarelerce Bakanlığa ve meslek mensubunun bağlı olduğu meslek teşekkülüne bildirilir. Kaçak inşaatlardan alınan para cezaları belediye bütçesine kaydediliyor.Kaçak inşaat idari para cezası!
Kaçak inşaatın mühürlenmesi!
Kaçak yapı şikayet!
Türk Ceza Kanunu kaçak yapı!