25 / 03 / 2023

Kaçak inşaat idari para cezası!

Kaçak inşaat idari para cezası!

Kaçak inşaat idari para cezası, yapı sahibine ve müteahhidine, istisnalar dışında özel parselasyon ile hisse karşılığı belirli bir yer satan ve alana 500.000 TL'den 25.000.000 TL'ye kadar uygulanabiliyor...
Kaçak inşaat idari para cezası!


Ruhsat alınmadan veya ruhsat veya eklerine veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının yapı sahibine ve müteahhidine, istisnalar dışında özel parselasyon ile hisse karşılığı belirli bir yer satan ve alana 500.000 TL'den 25.000.000 TL'ye kadar para cezası veriliyor. Ayrıca fenni mesule bu cezaların 1/5'i uygulanır. İmar Kanunu'nun 28, 33, 34, 39 ve 40. maddeleri ile 36. maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen mal sahibine, fenni mesule ve müteahhide 500.000 TL'den 10.000.000 TL'ye kadar para cezası uygulanıyor. Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen fiillerin tekrarı halinde ise para cezaları bir katı da artırılarak veriliyor.


Yukarıdaki fıkralarda gösterilen cezalar, ilgisine göre doğrudan doğruya belediyeler veya en büyük mülki amir tarafından veriliyor.


Bu cezalara karşı cezanın tebliğinden itibaren yedi gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz edilebiliyor. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak sonuçlandırılıyor. Ancak itiraz üzerine verilen karar kesindir.


İlgili idarenin Cumhuriyet Savcılığı aracılığıyla sulh ceza mahkemesine başvurması üzerine, bu mahkemelerce ayrıca, yukarıdaki fıkralara göre ceza verilen fenni mesuller ve müteahhitler hakkında bir yıldan beş yıla kadar meslekten men cezasına da hüküm verilebiliyor. Bu husustaki mahkeme kararları ilgili idarelerce Bakanlığa ve meslek mensubunun bağlı olduğu meslek kuruluşuna bildiriliyor. Bu cezalardan alınan paralar belediye bütçesine aktarılıyor.
Kaçak inşaat nedir?
Kaçak inşaat nereye şikayet edilir?


Geri Dön