20 / 08 / 2022

Kadastro çalışma alanı ilanı nasıl yapılır?

Kadastro çalışma alanı ilanı nasıl yapılır?

Kadastro çalışma alanı ilanı nasıl yapılır? Kadastro çalışma alanı, kadastro çalışmalarına başlanmadan en az 15 gün önce kadastro müdürü tarafından bölge merkezinde, çalışma alanında, komşu köy, mahalle ve belediyelerde ilan ediliyor...Kadastro çalışma alanı ilanı nasıl yapılır?

Kadastro çalışma alanı, kadastro çalışmalarına başlanmadan en az 15 gün önce kadastro müdürü tarafından bölge merkezinde, çalışma alanında, komşu köy, mahalle ve belediyelerde alışılmış vasıtalarla ilan edilir. (Ek-1) ve ilanın yapıldığı bir tutanakla tespit edilir. (Ek-2)


İlanın yapıldığı mahallin mülki amirine, mahalli kadastro ve hukuk mahkemelerine, tapu sicil müdürlüğüne, maliye kuruluşuna (ilerde defterdarlar, ilçelerle mal müdürlükleri), vakıflar idaresine, il özel idaresine ve ilgisi var ise orman idaresi ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mahalli ünitelerine bildirilir.


Ek - 1

 

ÇALIŞMA ALANI İLANI

..............................KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

............................İli.................................İlçesinin ....................................Mahallesinde/ Köyünde kadastro çalışma alanı sınırı tespitine ve bu çalışma alanı içinde bulunan taşınmaz malların kadastro işlemlerine...../.......................... .günü, saat..............dan itibaren başlanacaktır.


Bu çalışma alanı sınırı içerisinde taşınmaz mal bulunan kişilerin veya temsilcilerinin;

Sınırları belli olmayan taşınmaz mallarının köşe noktalarının mahallin örf ve adetine uygun kalıcı işaretler koymaları, mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni ve şahsi haklarını kanıtlayıcı belgeleri ile birlikte, kadastro teknisyenliğince yapılacak ada veya mevki ilanında belirtilen gün ve saatte taşınmaz mallarının başında hazır bulunmaları, hazır bulunmayanların yokluğunda işlem yapılacağı,

Kadastro harçlarının; emlak vergisi beyan değeri üzerinden, taşınmaz malların başında hazır bulunanlardan tapulu yerleri için binde üç, tapusuz yerleri için binde beş, hazır bulunmayanlardan ise tapulu yerleri için binde dört, tapusuz yerleri için binde altı oranlarında alınacağı.


Tahdit ve tespitlere kadastro ekibinin çalışma alanındaki görevinin sona erdiği tarihe kadar yapılacak itirazlar kadastro komisyonunda inceleneceğinden, itirazı olanların bu süre içinde belgeleri ile birlikte müdürlüğümüze veya kadastro teknisyenliğine müracaat etmeleri, itiraz sonuçlarının askı cetvellerinde gösterileceği, bu tarihten sonraki itirazların ise, kadastro sonuçlarının gösterildiği 30 günlük ilan süresi içinde kadastro mahkemesinde dava açmak suretiyle yapılabileceği,


3402 sayılı kanunun 4 ncü maddesi uyarınca duyurulur. ...../...../.....

Kadastro Müdürü

 

(Not: Harç oranları Maliye Bakanlığınca belirlenen şekilde değişikliğe uğramaktadır)

 

Ek - 2

ÇALIŞMA ALANI İLAN T UTANAĞI

.......................................İli .................................İlçesinin ...........................Mahallesinde/ Köyünde, 3402 saylı Kadastro Kanunu hükümlerine göre yapılacak kadastro çalışma alanı sınırlarının tespiti ve bu çalışma alanındaki taşınmaz malların kadastro işlemlerine ..../..../....günü, saat .........dan itibaren başlanacağını belirten ilanın bir örneği ..../...../...., ............................... günü ilan edilmek ve ..................................'na asılmak üzere.................Kadastro Müdürlüğünden teslim alınıp, belirtilen günde ve usulüne uygun şekilde ilan yapıldığını gösterir işbu tutanak tarafımızdan düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır......./...../...


(x) ..................... ....................... ......................... ...............................

(x) Köylerde muhtar ve üç ihtiyar kurulu üyesi, belediyelerde Belediye Başkanı veya yetkili kıldığı kişi ile diğer üç yetkili tarafından adı, soyadı ve görevi yazılmak suretiyle imzalanacaktır.Kadastro tutanakları nasıl ilan edilir?