14 / 08 / 2022

Ada mevki ilanı nasıl yapılır?

Ada mevki ilanı nasıl yapılır?

Kadastro ilanında; kadastrosu yapılacak mevki, mahalle, sokak açık olarak gösteriliyor. Peki, ada mevki ilanı nasıl yapılır? İşte sorunuzun yanıtı ve mevki ilan tutanağı ile ada ilan tutanağı örnekleri...Ada mevki ilanı nasıl yapılır?

Kadastro ilanları yönetmeliği gereğince; Kadastro teknisyenleri, kadastro çalışma alanı sınırlarını belirledikten sonra çalışma alanını, mevki veya ada durumlarına göre kısımlara ayırarak bir iş programı düzenler. Hangi mevki veya adada çalışmaya başlanacağını en az yedi gün önceden alışılmış vasıtalarla ilgili köy veya mahallede ilan ettirir.


İlanda; kadastrosu yapılacak mevki, mahalle, sokak açık olarak gösterilir. Ayrıca, taşınmaz mallar üzerinde mülkiyet ve mülkiyetin gayri ayni hakları olanların belirli günde taşınmaz mallarının başında hazır bulunarak, sınırlarını göstermeleri, iddialarını bildirmeleri varsa belgelerini vermeleri ve gelmemeleri veya temsilci göndermemeleri halinde sınırlandırma ve tespitin gıyaplarında yapılacağı, belgeye dayanamayan itirazların kabul edilmeyeceği ve ayrıca itirazların çalışma alanındaki faaliyetler sırasında yapılabileceği ve benzeri hususlar belirtilir (Ek-3). İlanın yapıldığına dair bir tutanak düzenlenir (Ek-4).


İlanı yapılan mevki veya adada sınırlandırma ve tespit işlemleri ilan edilen günde ikmal edilmediği takdirde, ayrıca bir ilana gerek kalmaksızın bunu takip eden günlerde de çalışmalara devam edilir. Ancak; herhangi bir sebeple kadastro çalışmalarına üç aydan fazla ara verilmesi halinde bu ilan yenilenir.


Ek - 3

...............................KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

ADA / MEVKİ İLANI

...............................................Mahallesi/Köyünün .............................Sokağında (..........nolu adada) /Mevkiinde bulunan taşınmaz malların kadastro işlemine ...../..../.... ....................günü, saat.............dan itibaren başlanacaktır.

Bu ada veya mevkide taşınmaz malı bulunan kişiler ile hak iddiasında bulunanların veya temsilcilerinin;

Sınırları belli olmayan taşınmaz malların köşe noktalarına mahallin örf ve adetine uygun kalıcı işaretler koymaları,

Çalışmalar sırasında, sınırlarını göstermek ve varsa mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni ve şahsi haklarını kanıtlayıcı tapu, senet, vergi kaydı, emlak vergisi beyannamesi ve sair ne gibi belgeleri varsa bunları ibraz etmek için taşınmaz mallarının başında hazır bulunmaları, hazır bulunmayanlara ait taşınmaz malların tahdit ve tesbitinin yokluklarında yapılacağı,

Kadastro harçlarının; emlak vergisi beyan değeri üzerinden, taşınmaz malların başında hazır bulunanlardan tapulu yerleri için binde üç, tapusuz yerleri için binde beş, hazır bulunmayanlardan ise tapulu yerleri için binde dört, tapusuz yerleri için binde altı oranlarında alınacağı,

Tahdit ve tespitlere karşı, ekibimizin çalışma alanındaki görevinin sona erdiği tarihe kadar yapılacak itirazlar kadastro komisyonunda inceleneceğinden, itirazı olanların bu süre içinde belgeleri ile birlikte teknisyenliğimize veya ...............................Kadastro Müdürlüğüne müracaat etmeleri, itiraz sonuçlarının taraflara tebliğ edilmeyip askı cetvellerinde gösterileceği, bu tarihden sonraki itirazların ise kadastro sonuçlarının gösterildiği 30 günlük ilan süresi içinde kadastro mahkemesinde dava açmak suretiyle yapılacağı,

3402 sayılı kanunun 6 ncı maddesi uyarınca duyurulur.

......../ ......./......

Kadastro Teknisyeni

 

(Not: Harç oranları Maliye Bakanlığınca belirlenen şekilde değişikliğe uğramaktadır)

 

 

Ek - 4

ADA / MEVKİ İLAN TUTANAĞI

................................. Kadastro Teknisyenliği tarafından .......................Mahallesi / Köyü .........................Mevkiinde / Adasında (..............................sokakları) ....../....../......., ................ günü başlanacak kadastro çalışmaları ilanının, 3402 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine uygun şekilde yapılıdığını ve ilanın bir örneğinin ....................'na asıldığını belirten işbu tutanak tarafından düzenlenerek imza altına alınmıştır. ......../...../......

 

(x) Kadastro Teknisyeni Muhtar Üye Üye Üye

(x) Adı ve Soyadı yazılmak suretiyle imzalanacaktır.


Kadastro tutanakları nasıl ilan edilir?