Kağıthane Merkez'de satış memurluğundan 1.3 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Kağıthane Merkez'de satış memurluğundan 1.3 milyon TL'ye satılık 2 arsa! Kağıthane Merkez'de satış memurluğundan 1.3 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu; Kağıthane Merkez Çeliktepe'de yer alan 2 arsayı 1 milyon 301 bin TL'den satışa çıkardı. İhalesi; 21 Kasım 2014 tarihinde yapılacak.
İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu; Kağıthane Merkez Çeliktepe'de yer alan 2 arsayı satışa çıkardı. Arsaların toplam bedeli 1 milyon 301 bin TL olarak belirlendi. 


İhaleleri; 21 Kasım 2014 tarihinde saat 13.30 itibari ile İstanbul Adalet Sarayı'nda İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu Odası'nda yapılacak. 


İhale ilanı:


GM.SATIŞ 

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU - Evrak No: 2012/191 S


T.C. Örnek No: 27


İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU


DOSYA NO : 2012/191. SATIŞ


GAYRİMENKULUN AÇIK ARTTIRMA İLANI


İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU' NDAN


Satılmasına Karar verilen Aşağıda nitelikleri belirtili toplam 2 Adet gayrimenkulun Cinsi, Kıymeti,


Adedi, Evsafı :


TAŞINMAZLARIN TAPU KAYITLARI


A- istanbul, Kağıthane, Merkez Mah., Çcliktepe Mevkii, Ada/Parsel:9651/8, Yüzölçüm:227,00m2, Ana.Taş.Nitelik: ARSA sayılı taşınmaz ihale edilecektir.


B- Çeliktepe Mevkii, Ada/Parsel:9651/9, Yüzölçüm:207,00m2, Ana.Taş.Nitelik: ARSA sayılı taşınmaz ihale edilecektir.


İMAR DURUMU : Kağıthane Belediye Başkanlığı' nın dosyada mevcut 24 Aralık 2012 tarihli yazısında her iki parsel için " Söz konusu parseller; 21.07.2008 onanlı 1 / 1000 ölçekli Kağıthane 6. Etap Uygulama İmar Planında B-4 (Biktişik nizam, 4 kat ) lejantlı konut alanında kalmaktadır." Denilmektedir.


ÖZELLİKLERİ : Yukarıda A ve B harfi ile gösterilen taşınmazlar için dosyamızda mevcut 09.04.2013 Tarihli Bilirkişi Raporunda;


Yukarıda A harfi ile gösterilen taşınmaz " istanbul ili, Kağıthane ilçesi, Çeliktepe Mahallesi Sokullu (Suadiye) Caddesi üzerinde dış kapı numarası 8 olan kargir binadır. Zemin kat + 1 Normal Kat + 2 Normal kat olmak üzere 3 katlı kargir bina bulunmaktadır. Bclidcyinin tüm hizmetlerinden yararlanmaktadır. Binanın toplam kapalı alanı 286,00m2 dir. " 


Yukarıda B harfi ile gösterilen taşınmaz" İstanbul ili, Kağıthane ilçesi, Çeliktepe Mahallesi Sokullu (Suadiye) Caddesi üzerinde dış kapı numarası 10 olan boş arsa durumundadır. " Denilmektedir.


GAYRİMENKULUN KIYMETİ : Dosyada mevcut Bilirkişi raporuna ve Kıymet Takdirine itiraz davası sonucuna göre;


Yukarıda A Harfi ile gösterilen Taşınmaz 721.400,00.(Yediyüzyirmibirbindörtyüz)TL. KDV % 18 dir.


Yukarıda B Harfi ile gösterilen Taşınmaz 579.600,00.( Bcşyüzyctmişdokuzbinaltıyüz)TL. KDV % 18 dir.


Kıymetinde olduğu takdir edilmiştir.


SATIŞ ŞARTLARI :


1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazların ihalesi 25/11 /2014 SALI GÜNÜ yukarıda A harfi ile gösterilen taşınmaz için saat 13.30.' dan - 13.40' a kadar, yukarıda B harfi ile gösterilen taşınmaz için saat 14.00.' dan - 14.10' a kadar, istanbul Adalet Sarayında İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu Odası ÇAĞLAYAN - İSTANBUL  adresinde yapılacak olup, taşınmazların her biri için 1. ihale günü tahmin edilen kıymetin %50sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa alıcısı çıkmayan taşınmazlar en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 25/12/2014 PERŞEMBE GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.


Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini' bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasyV^bufKten başka, /araya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle/âltefj^ıkmazsa sat/ş talebi düşecektir. 


Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, ikinci ihalenin tamamlanacağı 25.12.2014 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2012/191. SATIŞ. Satış Dosya numarasının belirtilmesi gerekmektedir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir. (llK.Md. 124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi Internet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış buluna hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise IIK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Yukarıda ( A ) Harfi il gösterilen taşınmaz için %18 KDV., Yukarıda ( B ) Harfi ile gösterilen taşınmaz için %18 KDV, %o 5,69 D.V., %o 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda Dellaliye, Tapu Satım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)


3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.


4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan tapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.


6- Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları, Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır. Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012 /191 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 25.07.2014


M. Cesur GÖÇMEN.


İstanbul Sulh Hukıik Mahkemeleri(İc.İf.K.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


İhale ilanı için tıklayın