Kağıthane'de 6.8 milyon TL'ye satılık arsa!

Kağıthane'de 6.8 milyon TL'ye satılık arsa! Kağıthane'de 6.8 milyon TL'ye satılık arsa!

İstanbul Sulh Mahkemeleri Satış Memurluğu, İstanbul Kağıthane İlçesi'nde yer alan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu gayrimenkulün satış bedel, 6 milyon 800 bin TL olarak belirlendi.T.C. İSTANBUL SULH MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU


TAPU KAYDI : İstanbul, Kağıthane, Merkez Mah., Kağıthane Çağlayan Mevkii., Ada/Parsel: 5611/4. Yüzölçüm :454;00m2., Ana Taş. Nitelik: ARSA sayılı taşınmaz ihale edilecektir.


İMAR DURUMU: Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda" Kağıthane Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 29.05.2015 tarihli ve 8594 sayılı yazısında;


“ Kağıthane İlçesi, Çağlayan Mahallesi, 246dy-1b pafta, 5611 ada, 4 parsel sayılı yer; 31.12.2007 onay tarihli 1/1000 ölçekli Kağıthane 4. Etap Uygulama İmar planında B-6 (Bitişik nizam 6 kat) lejantlı Ticaret’ alanında kalmaktadır.” denilmektedir. ANA GAYRİMENKULÜN ÖZELLİKLERİ:


Dava konusu olan gayrimenkul İstanbul ili, Kağıthane İlçesi, Çağlayan Mahallesi, Park Caddesi üzerinde, dış kapı numarası 15 (eski numara 17) olan (tapuda 246dy-lb pafta, 5611 ada, 4 parsel sayılı) ve parsel yüzölçümü 454.00M2. ana taşınmaz nitelik hanesinde; Arsa olarak kayıtlı bulunan, kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmamış bulunan parsel üzerinde 2 bodrum kat+zemin kat+ 4 normal kat+ çekme kattan oluşan bitişik nizam kargir bina bulunmaktadır, ana binanın giriş kapısı demir doğramadır. Binada su, elektrik bulunmaktadır. Merkezi noktadadır. Belediye hizmetlerinin tamamlandığı alan kapsamında yer almaktadır. Binanın zemin katında 3 ayrı dükkan bulunmaktadır. Binanın yaklaşık olarak arsanın tamamına oturduğu ve oturma alanının 420,00M2 olduğu, bağımsız bölüm listesinin yasal olarak oluşturulmadığı ve binadaki kapalı alanların paydaşlar tarafından kullanıldığı ve parsel üzerinde bulunan binanın 3.500.00M2 olduğu anlaşılmıştır. “ denilmektedir. 


GAYRİMENKULUN KIYMETİ: Dosyada mevcut bilirkişi raporuna göre taşınmazın değeri 6.800.000,OO.TL. (AltımilyonsekizyüzbinTL.)’ sı takdir edilmiştir. 


KDV oranı %18’dir.


1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 22/03/2016 SALI GÜNÜ saat 11.30/ dan -11.35’ a kadar, İstanbul Adalet Sarayında İstanbul Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu Odası ÇAĞLAYAN -İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1.ihale günü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 22/04/2016 CUMA GÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, ikinci ihalenin tamamlanacağı 22.04.2016 tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi Internet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2015/82. SATIŞ. Satış Dosya Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir. (IlK.Md. 124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi internet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır. Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise IIK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. %18 KDV..%o 5,69 D.V.. %o 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim masrafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda Dellaliye, Tapu Satım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)


3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.


4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt fa izinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.


5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan tapu kayıtlarında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.


6-Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları, 


Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili haklan için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bilgi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait olacaktır.