Kahramanmaraş'ta 10.3 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Kahramanmaraş'ta 10.3 milyon TL'ye satılık 2 arsa! Kahramanmaraş'ta 10.3 milyon TL'ye satılık 2 arsa!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Karamanlı ve Pınarbaşı Mahallelerinde yer alan 2 arsayı ihale ile satıyor. İhale 25 Aralık'ta gerçekleşecek...Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Onikişubat Karamanlı ve Pınarbaşı Mahallelerinde yer alan 2 arsa ihale ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 10 milyon 382 bin 240 lira olarak belirlenen arsanın satış ihalesi 25 Aralık'ta yapılacak.

ARSA SATILACAKTIR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1. Yukarıdaki tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda belirtilen tarih ve saatlerde, İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır. 

2. İhale ile ilgili şartnameler 100,00 TL karşılığında (şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır. 

3. İhale ile mülkiyeti satılacak taşınmazın geçici teminat tutarı yukarıdaki tablodaki belirtilmiş olup, nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Vakıflar Bankası Kahramanmaraş Çarşı Şubesinde bulunan TR 980001500158007292361081 iban nolu hesabına yatırılarak işin adı ihale kayıt numarası ve teminat türü belirtilecektir. 

4. Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar. 

5. İhale ile satışı yapılacak olan taşınmazın imar plan durumları yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu doğrultuda ihaleye katılacaklar taşınmazın her türlü imar planı ile ilgili durumunu ayrıca araştırmış ve kabul etmiş olarak ihaleye katıldığı kabul edilecektir. 

6. Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir. 

7. İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz. 

8. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır. 

9. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR: a. Tedavüldeki Türk parası b. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu c. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller d. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları 

10. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER; 

a. İkametgâh belgesi, 

b. Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu; c. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz; 

d. İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir. 

e. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi;
 
f. 2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı; 

g. Tüzel kişi olması halinde yukardaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri; 

h. Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi; 

11. İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER: İhale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-e-f-g-h) maddelerindeki temin edecekleri belgeler istenecektir.