Kahramanmaraş'ta 11.7 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Kahramanmaraş'ta 11.7 milyon TL'ye satılık gayrimenkul! Kahramanmaraş'ta 11.7 milyon TL'ye satılık gayrimenkul!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Onikişubat Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü satışa çıkardı.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı Onikişubat Mahallesi'nde yer alan gayrimenkulü 11 milyon 688 bin 720 TL muhammen bedeller satışa çıkardı. Gayrimenkulün satış ihalesi 23 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


1. Yukarıdaki tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazın satış ihalesi 2886
sayılı Devlet ihale Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda belirtilen tarih ve saatlerde, İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 adresindeki
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.
2. İhale ile ilgili şartnameler 100,00 TL karşılığında (şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) İmar ve Şehircilik Dairesi
Başkanlığı-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır.
3. İhale ile mülkiyeti satılacak taşınmazın geçici teminat tutarı yukarıdaki tablodaki belirtilmiş olup, nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Vakıflar Bankası Kahramanmaraş Çarşı Şubesinde bulunan TR 980001500158007292361081 iban nolu hesabına
yatırılarak işin adı ihale kayıt numarası ve teminat türü belirtilecektir.
4. Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin
kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
5. İhale ile satışı yapılacak olan taşınmazın imar plan durumları yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Bu doğrultuda ihaleye katılacaklar taşınmazın her
türlü imar planı ile ilgili durumunu ayrıca araştırmış ve kabul etmiş olarak ihaleye katıldığı kabul edilecektir.
6. Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait
olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
7. İhale Komisyonu (ENCÜMEN) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’ce uygun
görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; İta Amiri’nin ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amiri’nin ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi
idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
8. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
9. GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
a. Tedavüldeki Türk parası
b. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu
c. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller
d. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları
10. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;
a. İkametgâh belgesi,
b. Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu;
c. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz;
d. İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi
aslını getirecektir.
e. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi;
f. 2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı;
g. Tüzel kişi olması halinde yukardaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde,
bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;
h. Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi;
11. İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER:
İhale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki
(a-b-c-d-e-f-g-h) maddelerindeki temin edecekleri belgeler istenecektir.
İlgililere ilanen duyurulur.