Kahramanmaraş'ta 29.9 milyon TL'ye satılık 3 arsa!

Kahramanmaraş'ta 29.9 milyon TL'ye satılık 3 arsa!Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 3 arsayı ihale ile satıyor. Arsaların ihalesi 8 Ağustos'ta saat 16:10 itibari ile gerçekleşecek..


Kahramanmaraş'ta Onikişubat ilçesi Üngüt ve Hayrullah mahallelerinde yer alan 3 arsa ihale usulü ile satışa sunuluyor. Toplam muhammen bedeli 29 milyon 932 bin 356 lira olarak belirlenen arsalar için ihale 8 Ağustos'ta gerçekleşecek.


ARSALAR SATILACAKTIR

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığından:


Kahramanmaraş1 - Yukarıdaki tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun ilgili maddeleri doğrultusunda belirtilen tarih ve saatlerde İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No: 25 adresindeki Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

2 - İhale ile ilgili şartnameler 100,00 TL karşılığında (Şartname bedeli Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına ödenecektir.) Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı-Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden alınabilir. Şartname bedeli ödemeyenler ihaleye katılamayacaklardır.

3 - İhale ile mülkiyeti satılacak taşınmazın geçici teminat tutarı yukarıdaki tablodaki belirtilmiş olup, nakit olarak ödenecekse ihale saatinden önce Belediyemizin Vakıflar Bankası Çarşı Şubesindeki bulunan TR 980001500158007292361081 Iban nolu hesabına yatırılarak işin adı ihale kayıt numarası ve teminat türü belirtilecektir.

4 - Satışı yapılacak olan tüm taşınmazların ihale bedellerinin % 50’si peşin, geriye kalanı 5 eşit taksit olarak ödenecektir. Vadesinde ödenmeyen taksitlere günlük gecikme zammı uygulanacak ve 2 taksit üst üste ödenmediği takdirse ise ihale kararı iptal edilecektir.

5 - Satışı yapılacak olan Üngüt Mahallesi 4528 ada 7 parselde kayıtlı taşınmazın kısmen yola terki olup, bedelsiz terkin durumunda terkin edilen alanın % 50’si kadar alan inşaat alanına eklenecektir. (Ayrıca 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde “ayrık veya blok nizam olan yerlerde, uygulama imar planında açıkça belirlenmemiş ise TAKS % 40’ı geçemez. Ancak çekme mesafeleri ile KAKS verilip TAKS verilmeyen parsellerde, TAKS % 60’ı geçmemek şartıyla çekme mesafelerine göre uygulama yapılır” denmektedir.)

6 - Satışı yapılacak olan Hayrullah Mahallesi 5807 ada 5 nolu parselde kayıtlı taşınmazın çevresinde yapılaşma kısmen tamamlanmış, mücavir alan içerisinde, imar planında tamamı E=3.00, H Max. Serbest, stratejik merkez olup, Plan notlarında Stratejik merkezlerde minimum parsel büyüklüğü 10.000 m² altında olması durumunda E:1.00, 10.000 m² den büyük olması halinde E: 3.00 olarak hesaplanır.)

7 - İhale ile satışı yapılacak olan taşınmazların imar plan durumları yukarıdaki tabloda belirtilmiş olup, bu doğrultuda ihaleye katılacaklar taşınmazların her türlü imar planı ile ilgili durumunu ayrıca araştırmış ve kabul etmiş olarak ihaleye katıldığı kabul edilecektir.

8 - İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9 - GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:

a. Tedavüldeki Türk parası

b. Maliye Bakanlığınca belirlenen Bankaların verecekleri süresiz teminat mektubu

c. Devlet tahvili ve Hazine kefaletlerine haiz tahviller

d. Özel Finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları

10 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İHALE ÖNCESİ İHALE KOMİSYONUNA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER;

a. İkametgâh belgesi,

b. Süresiz Geçici teminat mektubu veya ödendi makbuzu;

c. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz;

d. İhaleye istekliler adına vekâleten iştirak edilecek ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ve imza beyannamesi aslını getirecektir.

e. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden borcu yok belgesi;

f. 2886 sayılı yasa gereğince ihale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyanı;

g. Tüzel kişi olması halinde yukardaki maddelere ilaveten, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret Sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bilgilerin tümünü gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri;

h. Ortak girişim olması halinde iş ortaklık beyannamesi;

i. İhalesi 35 (a) göre yapılan taşınmazların teklif mektuplarının imzalı bir şekilde olması gerekir.

11 - İHALEYE KATILACAK ORTAK GİRİŞİMCİLER:

Ortak girişim olması halinde, ihale şartnamesindeki ortak girişimcilik maddelerine uymak zorundadır. Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişiler ilgisine göre, yukarıdaki (a-b-c-e-f-g-h-i) maddelerindeki temin edecekleri belgeler istenecektir.

12 - Kapalı teklif usulü yapılan ihale dosyaları ihale saatinden önce Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümenine verilecektir.

13 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte yetkilidir.

İlgililere ilanen duyurulur.