Kamu İhale Tebliği No:2014/1!

Kamu İhale Tebliği No:2014/1!

2014/1 Tebliğ Nolu Kamu İhale Tebliği 30 Ocak 2014 tarihinde 28898 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğte 2014 'te uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler belirleniyor...


TEBLİĞ


Kamu İhale Kurumundan:


KAMU İHALE TEBLİĞİ


(TEBLİĞ NO: 2014/1)


MADDE 1 – (1) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 67 nci maddesine göre, 1/2/2014 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2013 yılı Aralık ayı Toptan Eşya Fiyat Endeksi (Toptan Eşya Fiyatları Genel Endeksi Tablosunda 2013 Aralık ayının bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı % 6,97) esas alınarak güncellenmiş olup Kanunun ilgili maddeleri bazında aşağıda belirtilmiştir:


a) 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen 6.791.568,- TL (Altımilyon yediyüzdoksanbirbin beşyüzaltmışsekiz Türk Lirası), 7.264.940,- TL (Yedimilyon ikiyüzaltmışdörtbin dokuzyüzkırk Türk Lirası).


b) 8 inci maddenin birinci fıkrasının;


1) (a) bendinde belirtilen 811.897,- TL (Sekizyüzonbirbin sekizyüzdoksanyedi Türk Lirası), 868.486,- TL (Sekizyüzaltmışsekizbin dörtyüzseksenaltı Türk Lirası).


2) (b) bendinde belirtilen 1.353.164,- TL (Birmilyon üçyüzelliüçbin yüzaltmışdört Türk Lirası), 1.447.479,- TL (Birmilyon dörtyüzkırkyedibin dörtyüzyetmişdokuz Türk Lirası).


3) (c) bendinde belirtilen 29.769.751,-TL (Yirmidokuzmilyon yediyüzaltmışdokuzbin yediyüzellibir Türk Lirası), 31.844.702,-TL  (Otuzbirmilyon sekizyüzkırkdörtbin yediyüziki Türk Lirası).


c) 13 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin;


1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 88.578,- TL (Seksensekizbin beşyüzyetmişsekiz Türk Lirası), 94.751,- TL (Doksandörtbin yediyüzellibir Türk Lirası), 177.163,- TL (Yüzyetmişyedibin yüzaltmışüç Türk Lirası), 189.511,- TL (Yüzseksendokuzbin beşyüzonbir Türk Lirası).


2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen  88.578,- TL (Seksensekizbin beşyüzyetmişsekiz Türk Lirası), 94.751,- TL (Doksandörtbin yediyüzellibir Türk Lirası), 177.163,- TL (Yüzyetmişyedibin yüzaltmışüç Türk Lirası), 189.511,- TL (Yüzseksendokuzbin beşyüzonbir Türk Lirası), 1.476.421,- TL (Birmilyon dörtyüzyetmişaltıbin dörtyüzyirmibir Türk Lirası), 1.579.327,- TL (Birmilyon beşyüzyetmişdokuzbin üçyüzyirmiyedi Türk Lirası).


3) (3) numaralı alt bendinde belirtilen 177.163,- TL (Yüzyetmişyedibin yüzaltmışüç Türk Lirası), 189.511,- TL (Yüzseksendokuzbin beşyüzonbir Türk Lirası), 1.476.421,- TL (Birmilyon dörtyüzyetmişaltıbin dörtyüzyirmibir Türk Lirası), 1.579.327,- TL (Birmilyon beşyüzyetmişdokuzbin üçyüzyirmiyedi Türk Lirası).


ç) 21 inci maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen 147.633,- TL (Yüzkırkyedibin altıyüzotuzüç Türk Lirası), 157.923,- TL (Yüzelliyedibin dokuzyüzyirmiüç Türk Lirası).


d) 22 nci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen 44.287,- TL (Kırkdörtbin ikiyüzseksenyedi Türk Lirası), 47.373,- TL (Kırkyedibin üçyüzyetmişüç Türk Lirası), 14.755,- TL (Ondörtbin yediyüzellibeş Türk Lirası), 15.783,- TL (Onbeşbin yediyüzseksenüç Türk Lirası).


e) 53 üncü maddenin birinci fıkrasının (j) bendinin;


1) (1) numaralı alt bendinde belirtilen 295.276,- TL (İkiyüzdoksanbeşbin ikiyüzyetmişaltı Türk Lirası), 315.856,- TL (Üçyüzonbeşbin sekizyüzellialtı Türk Lirası).


2) (2) numaralı alt bendinde belirtilen 669.503,- TL (Altıyüzaltmışdokuzbin beşyüzüç Türk Lirası), 716.167,- TL (Yediyüzonaltıbin yüzaltmışyedi Türk Lirası), 1.336,- TL (Bin üçyüzotuzaltı Türk Lirası), 1.429,- TL (Bin dörtyüzyirmidokuz Türk Lirası),  1.339.009,- TL (Birmilyon üçyüzotuzdokuzbin dokuz Türk Lirası), 1.432.337,- TL (Birmilyon dörtyüzotuzikibin üçyüzotuzyedi Türk Lirası),  2.675,- TL (İkibin altıyüzyetmişbeş Türk Lirası), 2.861,- TL (İkibin sekizyüzaltmışbir Türk Lirası),  4.013,- TL (Dörtbin onüç Türk Lirası), 4.292,- TL (Dörtbin ikiyüzdoksaniki Türk Lirası),  13.390.106,- TL (Onüçmilyon üçyüzdoksanbin yüzaltı Türk Lirası), 14.323.396,- TL (Ondörtmilyon üçyüzyirmiüçbin üçyüzdoksanaltı Türk Lirası), 26.780.212,- TL (Yirmialtımilyon yediyüzseksenbin ikiyüzoniki Türk Lirası), 28.646.792,- TL (Yirmisekizmilyon altıyüzkırkaltıbin yediyüzdoksaniki Türk Lirası),  5.354,- TL (Beşbin üçyüzellidört Türk Lirası), 5.727,- TL (Beşbin yediyüzyirmiyedi Türk Lirası).


f) 62 nci maddenin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen 163.875,- TL (Yüzaltmış üçbin sekizyüzyetmişbeş Türk Lirası), 175.297,- TL (Yüzyetmişbeşbin ikiyüzdoksanyedi Türk Lirası).


(2) 1/2/2014 tarihinden itibaren geçerli olacak yukarıda belirtilen Eşik Değerler ve Parasal Limitlere ilişkin, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı değerler, ayrıca tablo halinde ekte yer almaktadır.


MADDE 2 – (1) İdarelerin tabi oldukları eşik değer ve parasal limitlerin belirlenmesinde; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun yürürlüğe girmesinden önceki bütçe statüleri göz önünde bulundurulur.


MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ 1/2/2014 tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.