Kamulaştırma kararının iptali davası!

 Kamulaştırma kararının iptali davası!

Kamulaştırma bedelinin tespiti, ödemeleri,iptaline ilişkin yasal esaslar, Kamulaştırma Kanunu kapsamında açıklanıyor.Peki kamulaştırma kararının iptali davası nasıl açılır?İşte kamulaştırma kararının iptali davası..


Kamulaştırma kararının iptali davası!

Kamulaştırma davası, kamulaştırma bedelinin mahkemece tespiti ve taşınmaz malın idare adına tescili için açılabiliyor. Kanun gereğince, kamulaştırmanın satın alma usulü ile yapılamaması halinde idare, bedel tespiti ve bu husustaki diğer bilgi ve belgeleri bir dilekçeye ekleyerek taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine müracaat ediyor ve taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin, peşin veya kamulaştırma 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre yapılmış ise taksitle ödenmesi karşılığında, idare adına tesciline karar verilmesini istiyor.


Kamulaştırma bedeline yönelik itirazlar temyiz yoluyla ileri sürülebiliyor. Kamulaştırma bedeli tespiti için açıklanan bilirkişi raporlarında hata olması durumunda kamulaştırma bedeli arttırılabiliyor. 


Kamulaştırmaya itiraz edebilmek için 30 gün içerisinde Asliye Hukuk Mahkemesine başvuruda bulunması gerekiyor. Söz konusu başvuru bir dilekçe ile yapılabiliyor. 


Mahkeme, idarenin başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün sonrası için belirlediği duruşma gününü, dava dilekçesi ve idare tarafından verilen belgelerin birer örneği de eklenerek taşınmaz malın malikine meşruhatlı davetiye ile veya idarece yapılan araştırmalar sonucunda adresleri bulunamayanlara, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 inci maddesi gereğince ilan yoluyla tebligat suretiyle bildirerek duruşmaya katılmaya çağırır. Duruşma günü idareye de tebliğ olunur. 


Kamulaştırma kararının iptali davası!

Konu ile ilgili kamulaştırma yargıtay kararı örneği aşağıda yer alıyor:


Daire:5 

Tarih:2012 

Esas No:2012/25595 

Karar No:2013/1949 


Kaynak: 

İlgili Maddeler: 

İlgili Kavramlar:kamulaştırma bedel tespiti 


T.C.

YARGITAY

5. Hukuk Dairesi


ESAS NO: 2012/25595 

KARAR NO: 2013/1949

Y A R G I T A Y İ L A M I


MAHKEMESİ: Gölcük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

TARİHİ: 06/09/2012

NUMARASI: 2010/747-2012/460

DAVACI:Karayolları Genel Müdürlüğü Vek.Av.Ahmet Süngü

DAVALI: Hasan Yıldırım Vek.Av.Resul Elmas


Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi taraf vekilleri yönünden verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü.


- K A R A R -

Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş, karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.


Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Arsa niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.


Bu nedenle davalı vekilinin tüm, davacı idare vekilinin ise aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları bozma ile kesinleşen yönlere ilişkin olup yerinde değildir. Ancak;


Dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan ve bedeline hükmedilen yapıların davacı idareye ait olduğuna karar verilmesi gerekirken, buna ilişkin hüküm kurulmaması,


Doğru değilse de; bu yanılgının giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 


Gerekçeli kararın hüküm fıkrasındaki 3. bendin sonuna (dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan ve bedeline hükmedilen yapıların davacı idareye ait olduğunun tespitine) kelimelerinin yazılmasına,

Hükmün böylece DÜZELTİLEREK ONANMASINA, davalılardan peşin alınan temyiz ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 12.02.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.
İstimlak nasıl hesaplanır?


Özge ÖZDEMİR/Emlakkulisi.com