Kamulaştırma kararının iptali istemi dilekçesi!

 Kamulaştırma kararının iptali istemi dilekçesi!

Özel kişilere ait taşınmaz malların devlet veya kamu tüzel kişilerince kamu yararı gereğince alınması işlemi olan kamulaştırmaya itiraz edilebiliyor.İşte kamulaştırma kararının iptali istemi dilekçesi!


Kamulaştırma kararının iptali istemi dilekçesi!

İstimlak olarakta bilinen kamulaştırma, özel kişilere ait taşınmaz malların devlet veya kamu tüzel kişilerince kamu yararı gereğince kanunla gösterilen esaslar çerçevesinde parası peşin ödenmek kaydıyla mülkiyetinin alınması olarak tanımlanıyor.


Kamulaştırma Kanununda kamulaştırma işlemlerinin nasıl yapılacağı kapsamında açıklanıyor. Burada yer alan esaslara göre istimlak bedelinin tespiti ve tescil davası kapsamında mahkemenin taşınmazın idare adına tescil edilmesine yönelik verdiği kararlar kesin oluyor.Buna göre, bu kararın temyiz edilmesi için itiraz edilemiyor. Ancak istimlak bedeline itiraz edilebiliyor. 


2942 sayılı kanuna göre, istimlak bedeline itiraz, 30 gün içerisinde Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurularak yapılabiliyor.Kamulaştırma kararının bedeline itiraz için dilekçe şu şekildedir:


Kamulaştırma bedeline itiraz dilekçesi


........ MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE                                                                                                                      


DAVACI      :


VEKİLLERİ  :


DAVALI           :


KONU            : Kamulaştırma bedelinin arttırılması istemidir.


DAVA DEĞERİ       :


AÇIKLAMALAR       :1-) Müvekkilimizin … İli, … İlçesi … mahallesi, … ada, … pafta, … parselde kayıtlı … m2 lik  arsası … yapılacağı gerekçesi ile Belediye Encümeni'nin …/…/… tarih ve … sayılı kararına göre … Belediyesi tarafından kamulaştırılmıştır.                  

2-) Kıymet Taktir Komisyonu tarafından taşınmazın m2'sinin değerini  … olarak tespit etmiş ve müvekkilimizin arsasına toplam … kamulaştırma değeri biçilmiştir.


3-) Bu bedel davalı idare tarafından  müvekkilimiz adına …    …/…/… tarihinde bloke edilmiştir.


4-) Müvekkilimizin arsası adeta tarla vasfında değerlendirilmiş ve değeri çok düşük kalmıştır. Müvekkilimizin arsası ana yola cephe olup, şehrin gelişme alanı içerisindedir.

                                 

5-) Komisyon tarafından tespit edilen değerin günün koşullarına uygun olarak arttırılmasını ve m2 için … olarak tespiti ile müvekkilimizin … m2 arsası için kamulaştırma bedelinin toplam … ye çıkarılması için bu davayı açma gereği doğmuştur.


HUKUKİ NEDENLER        : 2942 Sayılı Yasa, HUMK ve ilgili yasal mevzuat


HUKUKİ DELİLLER          :Tapu kaydı,   istimlak evrakı,   keşif,  bilirkişi incelemesi, yasal ve takdiri her türlü  kanıt.


CEVAP SÜRESİ                   : 10 Gündür


İSTEM VE SONUÇ              : Açıklanan nedenler ile müvekkilimizin … m2 lik arsası için biçilen kamulaştırma bedelinin … olarak belirlenmesine,  kamulaştırma tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederiz. …/…/…Davacı Vekili

Av.
İstimlak bedeli ödeme süresi!Özge ÖZDEMİR/Emlakkulisi.com