Kamulaştırmasız el atma davası dilekçe örneği!

Kamulaştırmasız el atma davası dilekçe örneği! Kamulaştırmasız el atma davası dilekçe örneği!

Kamulaştırma kararı alınmamasına rağmen idare tarafından taşınmaz malına el konulan mal sahipleri dava açabiliyor. Peki, kamulaştırmasız el atma davası dilekçesi nasıl yazılır? İşte kamulaştırmasız el atma davası dilekçe örneği...


Kamulaştırmasız el atma davası dilekçe örneği!

Kamulaştırmasız el atma uygulaması; kamulaştırma kararı alınmamasına rağmen idarenin bir kimsenin mülkiyetinde bulunan gayrimenkule el koyma işlemi olarak karşımıza çıkıyor.


Taşınmaz malı bu şekilde elinden alınan hak sahipleri, ilgili idareye bir dilekçe ile dava açabiliyor. Peki, kamulaştırmasız el atma davası dilekçesi nasıl yazılır? 


Kamulaştırmasız el atma davası dilekçesi..


.............  MAHKEMESİNE


DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :


KONU : Kamulaştırmasız El Atma Sebebiyle Tazminat İstemi.


AÇIKLAMALAR 

1-)  Müvekkillerim , ...  İli, Merkez İlçesi ... mevkiinde kain, ... Ada, .... Parsel sayılı … metrekarelik taşınmazın  tamamının malikidirler.


2-) Söz konusu taşınmazın büyük bir kısmı yol yapımı sırasında davalı belediye tarafından kamulaştırma yapılmadan yola katılmış olup, kalan kısmı da imar açısından kullanılamaz durumdadır. Dava konusu taşınmaz şehir merkezine yakın, arsa talebinin yoğun olduğu bir yerde olup çevre yoluyla bağlantılı, elektrik, su ve altyapısı yapılmış, çevresinde sanayi sitelerinin de olduğu  bir alanda kalmaktadır. Bu yüzden m² fiyatı … TL. civarındadır.


3-) Müvekkillerim tarafından davalı idareye verilen dilekçe ile, söz konusu yerin kamulaştırılması ve bedellerinin kendilerine ödenmesi talep edildiği halde bugüne kadar herhangi bir işlem ve ödeme yapılmamıştır. Bu sebeple müvekkillerim maliki bulundukları taşınmaza yasaya aykırı olarak el atılması nedeniyle zarara uğramışlardır.


4-) Bu nedenle, zararın tahsili amacıyla dava açılması zorunlu hale gelmiştir.HUKUKİ NEDENLER : 2942 S. K. m. 14, 16 ve ilgili mevzuat.


HUKUKİ DELİLLER : Tapu kaydı, keşif, bilirkişi incelemesi ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, … TL.’nin el atma tarihinden itibaren yasal faiziyle  birlikte davalıdan tahsiline, fazlaya ait talep hakkımızın  saklı tutulmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederim. 


 …/…/…


Davacı Vekili


Kamulaştırmasız el atma davası nerede açılır?Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com