Karabağlar Belediye Başkanlığı, kat karşılığı inşaat yaptıracak!

Karabağlar Belediye Başkanlığı, kat karşılığı inşaat yaptıracak!Karabağlar Belediye Başkanlığı, İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 13125 ada, 2 parselde yer alan taşınmaz üzere kat karşılığı inşaat yaptıracak


 

T.C. KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İLAN   Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ve aşağıda bilgileri belirtilen taşınmaz, kat karşılığı inşaat yapılmak üzere 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulü ile ihale edilecektir.   1. İhale Konusu İşin Adı:"İZMİR İli, KARABAĞLAR İLÇESİ, YEŞİLYURT MAHALLESİNDE BULUNAN ve TAPUNUN 13125 ADA, 2 PARSELİNDE KAYITLI TAŞINMAZ ÜZERİNE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İŞİ   2. İhale Konusu İşin: İLİ: İzmir İLÇESİ: Karabağlar MAHALLESİ: Yeşilyurt PAFTA /ADA / PARSEL NO: 22L-3b/13125/2 TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ: 258,00 m2 TAPUDAKİ VASFI: Arsa MECLİS KARAR TARİH VE NO'SU: 07.03.2011 tarih ve 87/2011 nolu karar ENCÜMEN KARAR TARİH VE NO'SU : 07.04.2011 tarih ve 559 nolu karar KULLANIM ŞEKLİ: Konut + işyeri ve müştemilatı BRÜT İNŞAAT ALANI: 1.806,55 m2 MUHAMMEN BEDEL: 1.125.424,65 - TL (BirmilyonyüzyirmibeşbindörtyüzyirmidörtTL, AltmışbeşKr.) KESİN TEMİNAT BEDELİ: 67.525,48 - TL (AltmışyedibinbeşyüzyirmibeşTL, KırksekizKr.) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ: 33.762,74-TL (OtuzüçbinyediyüzaltmışikiTL,YetmişdörtKr.)   3. Bu işe ait şartname Çalıkuşu Mahallesi 3209 Sokak No:47 Karabağlar/tZMlR adresindeki Karabağlar Belediyesi Çalıkuşu Kongre ve Nikah Salonu içerisinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde bedelsiz görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını aynı adresten 200,00.-TL. karşılığında satın alması zorunludur.   4. Taşınmazın ihalesi 23/02/2012 Perşembe günü saat 11.00'de 3209 Sokak No:47 adresindeki Karabağlar Belediyesi Çalıkuşu Kongre ve Nikah Salonu içerisinde bulunan Encümen Toplantı Odasında 2886 sayılı Devlet thale Kanunun 35/a maddesine göre yapılacaktır.    5. ihaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerde aşağıdaki şartlar aranır, isteklilerin;   a) İdari şartnamenin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacağı, ekli örneğine uygun teklif mektubu ve teklifim belirtir pay puan cetveli, b) Türkiye'de tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresini gösteren imzalı belge. (Tüzel kişilikler için istenmeyecektir.) c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. c. 1. Gerçek kişi olması halinde, 2012 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge. c. 2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin 2012 yılı içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge. d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza Sirküleri (ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış) d. 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, d.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir . Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,   e) istekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, (ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış)   f) İdari şartnamenin 4. maddesinde yazılı geçici teminatın yatırıldığına dair belge,   g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde ekli örneğine uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,   h) Mali durum bildirimi ve muhammen bedelin en az %20'si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir banka referans mektubu. (Alındığı banka ya da finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazılı). Banka referans mektubunun ihalenin ilk ilanından sonra (tik ilan günü dahil) düzenlenmiş olması gerekir,    ı) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış, isteklinin vergi borcu olmadığını gösterir belge. (Aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesi)   j) İlan tarihinden sonra S.G.K. 'dan alınacak, prim borcu olmadığına dair belge. (Aslı, noter onaylı sureti veya e-borcu yoktur belgesi)   k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğine uygun yer gördü belgesi.   1) Ekli örneğine uygun Teknik Personel Taahhütnamesi.   m) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (e), (ı) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir,   n) İhale dokümanı alınması belgesi.   İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. (Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile "ibraz edilenin aynıdır" veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.) Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliklerin (c2), (d2) ve (e) bentlerinde istenen belgeleri, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylatmış olması gerekir.   6. Teklifler ihale günü saat 09.00'a kadar 3209 Sokak No:47 Karabağlar/lZMİR adresindeki Karabağlar Belediyesi Çalıkuşu Kongre ve Nikah Salonu içerisinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir.   7. istekliler tekliflerini ilanın 6. maddesinde belirtilen zamandan önce ulaşması kaydıyla iadeli taahhütlü olarak da gönderebilir.   8. Telgrafla müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.   9. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. maddesinde yazılı şahıslar ihaleye katılamazlar.   10. Belediye ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.   11. İlan bedeli dahil, ihale ile ilgili vergi, resim, harçlar ile diğer tüm gideler ve karar pulu ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.   12. İhaleye teklif veren istekliler işbu ilan ve şartnamelerdeki yazılı hususları kabul etmiş sayılırlar. İlan olunur.