Altındağ Belediye Başkanlığı kat karşılığı inşaat yaptıracak!

Altındağ Belediye Başkanlığı kat karşılığı inşaat yaptıracak!

Altındağ Belediye Başkanlığı Ankara ili, Altındağ ilçesi, Beşikkaya Mahallesinde kat karşılığı inşaat işi yaptıracak. İhalelerin toplam bedeli 163 milyon 860 bin 26 TL olarak belirlendi.


Altındağ Belediye Başkanlığı  Ankara  ili, Altındağ ilçesi, Beşikkaya Mahallesinde kat karşılığı inşaat işi yaptıracak. İhalelerin toplam bedeli 163 milyon 860 bin 26 TL olarak belirlendi.KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR


Altındağ Belediye Başkanlığından:

Ankara ili, Altındağ ilçesi, Beşikkaya Mahallesinde bulunan, Altındağ Belediyesine ait aşağıda işin adı, imar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerinde, kat karşılığı Konut İnşaatı yaptırılması işi, şartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a ve 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İli                                      :  Ankara,

İlçesi                                 :  Altındağ

Semti                                :  Beşikkaya Mahallesi

Pafta Ada/Parsel               :  24550 ada 1 parsel

Alanı                                :  19.341,90 m²

Bürüt inşaat alanı              :  39.871,80 m²

İşin adı / Kullanım şekli    :  Konut

1 - İhale 30/11/2016 Çarşamba günü saat 16.00’da Anafartalar Caddesi No. 175 Samanpazarı/ANKARA adresinde Belediye Encümen Salonun da yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 37.700.010,00-TL. (Otuzyedimilyonyediyüzbinonlira)’dır. 

3 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte; 

A- Kanuni ikametgahı olması, 

B- Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, 

C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi / imza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri, 

F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi, 

G- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

H- Altındağ Belediye Başkanlığı adına alınmış süresiz 1.131.000,00. TL. (Birmilyon yüzotuzbirbinlira) geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar nakit para ise; Altındağ Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu,

İ- Teknik personel taahhütnamesi 

J- Yapı araçları taahhütnamesi 

K- Son beş yıla ait (2011-2015 ) gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge. 

4 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (KDV dahil) 1.000,00-TL’lik makbuz karşılığı Fen İşleri Müdürlüğü Akköprü/ANKARA adresinden temin edilebileceği gibi aynı müdürlükte ücretsiz olarak da incelenebilir.

5 - ihaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır. 

6 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Altındağ Belediye Başkanlığı Encümen raportörlüğüne verilmesi şarttır. 

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır. 

8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

İlan olunur.

9900/1-1


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR


Altındağ Belediye Başkanlığından:

Ankara ili, Altındağ ilçesi, Beşikkaya Mahallesinde bulunan, Altındağ Belediyesine ait aşağıda işin adı, imar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerinde, kat karşılığı Konut İnşaatı yaptırılması işi, şartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a ve 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İli                                         :  Ankara

İlçesi                                    :  Altındağ

Semti                                   :  Beşikkaya Mahallesi

Pafta Ada/Parsel                  :  24535 ada 1 parsel

Alanı                                   :  15.360,40 m²

Bürüt inşaat alanı                 :  35.441,60 m²

İşin adı / Kullanım şekli       :  Konut

1 - İhale 30/11/2016 Çarşamba günü saat 16.00’da Anafartalar Caddesi No. 175 Samanpazarı/ANKARA adresinde Belediye Encümen Salonun da yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 32.961.400,00-TL. (Otuzikimilyondokuzyüzaltmışbirbin dörtyüzlira) dır. 

3 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte; 

A- Kanuni ikametgahı olması, 

B- Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, 

C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi/imza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri, 

F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi, 

G- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

H- Altındağ Belediye Başkanlığı adına alınmış süresiz 988.842,00 TL. (Dokuzyüzseksen sekizbinsekizyüzkırkikibinlira) geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar nakit para ise; Altındağ Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu,

İ- Teknik personel taahhütnamesi 

J- Yapı araçları taahhütnamesi 

K- Son beş yıla ait (2011-2015) gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge. 

4 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (KDV dahil) 1.000,00-TL’lik makbuz karşılığı Fen İşleri Müdürlüğü Akköprü/ANKARA adresinden temin edilebileceği gibi aynı müdürlükte ücretsiz olarak da incelenebilir.

5 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır. 

6 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Altındağ Belediye Başkanlığı Encümen raportörlüğüne verilmesi şarttır. 

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır. 

8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

İlan olunur.

9902/1-1KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR


Altındağ Belediye Başkanlığından:

Ankara İli, Altındağ ilçesi, Beşikkaya Mahallesinde bulunan, Altındağ Belediyesine ait aşağıda işin adı, imar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerinde, kat karşılığı Konut İnşaatı yaptırılması işi, şartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a ve 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İli                                      :  Ankara

İlçesi                                 :  Altındağ

Semti                                :  Beşikkaya Mahallesi

Pafta Ada/Parsel               :  24534 ada 1 parsel 

Alanı                                :  28.683,80 m²

Bürüt inşaat alanı              :  62.022,80 m²

İşin adı / Kullanım şekli    :  Konut 

1 - İhale 30/11/2016 Çarşamba günü saat 16.00’da Anafartalar Caddesi No: 175 Samanpazarı/ANKARA adresinde Belediye Encümen Salonun da yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 58.223,380,00-TL. (Ellisekizmilyonikiyüzyirmiüçbinüç yüzseksenlira)dır. 

3 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte; 

A- Kanuni ikametgahı olması, 

B- Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, 

C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi/imza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri, 

F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi, 

G- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

H- Altındağ Belediye Başkanlığı adına alınmış süresiz 1.746.701,40 TL. (Birmilyon yediyüzkırkaltıbinyediyüzbirlirakırkkuruş) geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar nakit para ise; Altındağ Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu,

İ- Teknik personel taahhütnamesi 

J- Yapı araçları taahhütnamesi 

K- Son beş yıla ait (2011-2015) gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge. 

4 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (KDV dahil) 1.000,00-TL’lik makbuz karşılığı Fen İşleri Müdürlüğü Akköprü/ANKARA adresinden temin edilebileceği gibi aynı müdürlükte ücretsiz olarak da incelenebilir.

5 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır. 

6 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Altındağ Belediye Başkanlığı Encümen raportörlüğüne verilmesi şarttır. 

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır. 

8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

İlan olunur.

9901/1-1KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR


Altındağ Belediye Başkanlığından:

Ankara ili, Altındağ ilçesi, Beşikkaya Mahallesinde bulunan, Altındağ Belediyesine ait aşağıda işin adı, imar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerinde, kat karşılığı Konut İnşaatı yaptırılması işi, şartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a ve 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

İli                                      :  Ankara

İlçesi                                 :  Altındağ

Semti                                :  Beşikkaya Mahallesi

Pafta Ada/Parsel               :  24549 ada 2 parsel

Alanı                                :  17.699,00 m²

Bürüt inşaat alanı              :  37.081,92 m²

İşin adı / Kullanım şekli    :  Konut

1 - İhale 30/11/2016 Çarşamba günü saat 16.00’da Anafartalar Caddesi No: 175 Samanpazarı/ANKARA adresinde Belediye Encümen Salonun da yapılacaktır. 

2 - Bu işin muhammen bedeli 34.975.236,00-TL. (Otuzdörmilyondokuzyüzyetmişbeşbin ikiyüzotuzaltılira)’dır. 

3 - İstekliler, İhaleye Katılmak için Şartnameye uygun teklif mektubu ile birlikte; 

A- Kanuni ikametgahı olması, 

B- Türkiye'de Tebligat için adres beyanı ve/veya irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, 

C- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge, 

D- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza Beyannamesi/imza Sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi / imza sirküleri, 

F- İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile imzalanmış ortaklık sözleşmesi vermesi, 

G- Bu işin ihale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi,

H- Altındağ Belediye Başkanlığı adına alınmış süresiz 1.049.257,00 TL. (Birmilyonkırk dokuzbinikiyüzelliyedilira) geçici teminat mektubu vermesi, Geçici teminatlar nakit para ise; Altındağ Belediyesi Veznesine yatırılıp alınacak vezne alındısı makbuzu,

İ- Teknik personel taahhütnamesi 

J- Yapı araçları taahhütnamesi 

K- Son beş yıla ait (2011-2015) gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge. 

4 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar ödenecek (KDV dahil) 1.000,00-TL’lik makbuz karşılığı Fen İşleri Müdürlüğü Akköprü/ANKARA adresinden temin edilebileceği gibi aynı müdürlükte ücretsiz olarak da incelenebilir.

5 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacaktır. 

6 - İstenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarının en geç ihale günü ihalenin yapılacağı saate kadar Altındağ Belediye Başkanlığı Encümen raportörlüğüne verilmesi şarttır. 

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartname hükümleri uygulanacaktır. 

8 - İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir. 

İlan olunur.


Pınar DOĞAN / Emlakkulisi.com