Karabük Belediyesi 'nden satılık arsa!

Karabük Belediyesi 'nden satılık arsa!Karabük Belediyesi Yenişehir Mahallesi, Atatürk Bulvarında halen benzinlik olarak kullanılan ve mülkiyeti kendisine ait olan 1 pafta, 71 ada, 17 parseldeki 2 bin 735 metrekare yüzölçümündeki arsayı satmak üzere ihale düzenledi


Karabük Belediye Başkanlığı Yenişehir Mahallesi, Atatürk Bulvarında halen benzinlik olarak kullanılan ve mülkiyeti Karabük Belediyesine ait olan 1 pafta, 71 ada, 17 parseldeki 2 bin 735 metrekare yüzölçümündeki arsayı satmak üzere ihale düzenledi.

Kapalı teklif usulü ile satılacak olan arsanın tahmini fiyatı 6 milyon 95 bin lira, geçici teminatı içinde 208 bin500 lira tayin edildi. İhale 29 Eylül 2011 Perşembe günü Saat:15.00 'de belediye encümeni huzurunda gerçekleştirilecek.
 

Detaylar şöyle:

ARSA SATILACAKTIR
Karabük Belediye Başkanlığından:
İlimiz Merkez, Yenişehir Mahallesi, Atatürk Bulvarında halen benzinlik olarak kullanılan ve Mülkiyeti Karabük Belediyesine ait 1 pafta, 71 ada, 17 parselli 2735,50 m2. arsanın 2886 sayılı yasanın 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile 6.950.000,00 TL. (Altımilyondokuzyüzellibin Türk Lirası) muhammen bedel üzerinden ihale ile satışı yapılacaktır.
1- İhaleye gireceklerde aranacak şartlar:
a) Tebligat için Kanuni ikametgahının olması ,
b) Gerçek veya tüzel kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri vermesi,
c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin ikametgah, imza sirküleri ortaklık pay oranlarını gösterir noter tasdikli beyannamesi ile ortak tebligat adresi (tek adres) vermesi,
d) İsteklilerin adına vekaleten iştirak ediyorsa istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,
e) İhale şartnamesinde belirtilen geçici teminatı, Belediye veznesine yatırmış olması veya teminat kabul edilen diğer değerleri vermesi.
f) Belediyemizden almış olduğu tasdikli ihale şartnamesini ve şartname makbuzunu ibraz etmek,
g) 2886 sayılı kanunun 6.maddesindeki kişiler ihaleye katılamazlar.
h) İhaleye Katılacakların Türkiye 'de ikamet etmeleri gerekmektedir.
ı) İhale üzerinde kalmayanlara geçici teminatları ve ek teminatları iade edilecektir.
2. İlimiz Merkez, Yenişehir Mahallesi, Atatürk Bulvarında halen benzinlik olarak kullanılan ve Mülkiyeti Karabük Belediyesine ait 1 pafta, 71 ada, 17 parselli 2735,50 m2. satışı yapılacak arsanın muhammen bedeli (KDV. Hariç) 6.950.000,00TL dir. Geçici teminatı 208,500,00 TL, Ek teminat 10.000,00 TL 'dir.
3. İhale 29.09.2011 Perşembe günü Saat:15.00 'de Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
4. İhale şartname bedeli 100,00 TL olup, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinden temin edilebilir.
5. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli tespitte serbesttir.
Bilgi edinmek için www.karabuk.bel.tr. İlanlar bölümü web sitemizden görülebilir.
İlan olunur.
7125/1-1

Detaylı bilgi için tıklayın
Hüseyin Belibağlı/Emlakkulisi.com