Karova Yapı İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Karova Yapı İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Karova Yapı İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Sancaktepe'de 500 bin TL sermaye bedeli ile Ahmet Uçar tarafından kuruldu.


Karova Yapı İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi bugün Sancaktepe'de 500 bin TL sermaye bedeli ile Ahmet Uçar tarafından kuruldu.

Karova Yapı İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
İNŞAAT a) Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat,mekanik ve elektrik taahhüt işleri yapmak, projelendirmek, inşaat sektörü ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında işyerleri, sanayi tesisleri, konutlar ve toplu konutları yol, tünel, metro, köprü, baraj, telefon hatları ve sair mühendislik yapıları, altyapı tesisleri, havalimanları, terminalleri, hangar ve tesisleri, alışveriş merkezleri, turizm tesisleri, spor tesisleri, eğlence merkezleri, kültür ve sosyal içerikli yapılar taahhüt etmek sureti ile doğrudan veya yap-işlet-devret modeli çerçevesinde veya karma model kapsamında veya kat karşılığı inşa etmek veya taşeron firmalara yaptırmak, pazarlamak, satmak veya kiralamak her türlü elektrik, inşaat ve taahhüt, proje işleri iştigal konusu ile ilgili olarak proje danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermek, her türlü inşaat mühendislik mimarlık hizmetleri yapmak, konusu ile ilgili ihaleler açmak, açılmış olan ihalelere iştirak etmek ve müteahhitlik yapmak, elektrik ve inşaat sektöründeki her türlü projenin bakım ve işletme hizmetlerini vermek, toplu konut kooperatiflerinin proje ve inşaatlarını yapmak, yaptırmak, bu konuda gerekli taahhütlerde bulunmak. Konusu ile ilgili her türlü plan proje tanzimi, mekanik, statik ve kesin hesap ve bu konularda müşavirlik hizmetlerini yaptırmak, her türlü elektrik enerjisi üretimi yapacak tesis kurmak ve işletmek, kiralamak, elektrik dağıtım işi yapmak bu amaçla elektrik dağıtım ihalelerine girmek. b) Yurt içi ve dışında proje, inşaat, mekanik, montaj, tesisat işleri ile taahhütlerini yapmak, bunların her türlü bakım ve işletme hizmetlerini vermek. c) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğal gaz, altyapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon islerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. d) Yurt içinde genel karma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese, teşebbüs ve kuruluşların, yeraltı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetlerini, inşaat, mekanik,onarım, tesisat, teçhizat ve montaj taahhüt işleri ile, proje, teknik müşavirlik, mimarlık ve mühendislik hizmetlerine ilişkin ihale pazarlıklarına katılmak ve bu işleri tek başına veya diğer gerçek ve/veya tüzel kişilerle yapmak ve yaptırmak, e) Yurt dışında, döviz geliri sağlayan her türlü inşaat, mekanik, onarım, tesisat, teçhizat ve montaj taahhüt işleriyle, proje, teknik müşavirlik, mimarlık ve mühendislik hizmetlerine ilişkin ihale ve pazarlıklara katılmak ve bu işleri tek başına veya başkaları ile müştereken alıp yapmak veya yaptırmak ve bu çalışmalarla ilgili her türlü izin ve uygulama belgesini almak makine, teçhizat, işgücü, işletme malzemesi ve gıda maddelerini ihraç etmek aynı amaçla yurt dışında gereken makina, teçhizat ve demirbaşları iktisap etmek ve bu konudaki devletin her türlü izin ve uygulama belgesini almak makine teçhizat işgücü işletme belgesini almak makina teçhizat iş gücü işletme malzemesi ve gıda maddelerini ihraç etmek aynı amaçla yurt dışında gereken maddelerini ihraç etmek aynı amaçla yurt dışında gereken makine teçhizat ve demirbaşları iktisap etmek gereken makine teçhizat ve demirbaşları iktisap etmek bu konudaki devletin her türlü kolaylık, özendirici ve teşvik edici tedbirlerinden faydalanmak bu fasılla ilgili her türlü taahhüt ve hukuki tasarrufta bulunmak, hak kazanmak ve borç altına girmek, f) Yurt kalkınması paralelinde, her türlü özel sağlık yatırımları, hastane yatırımları, kitle turizm amaçlarına uygun konaklama ve rekreasyon tesislerini tek başına veya birlikte kurmak ve/veya işletmek, kiralamak, kiraya vermek ve gerekirse satmak veya başkalarına devretmek, g) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydı ile aynı amaçla kurulmuş veya kurulacak şirketlerin hisse senetlerini veya ortaklık paylarını satın almak veya taahhüt etmek, gerektiğinde satmak veya devretmek, şirketle iştirak etmek ve kurmak, h) Konusuyla ilgili olarak her türde inşaat, makine, teçhizat eleman ve malzemelerini imal ve ithal etmek, satın almak veya kiralamak ve gerektiğinde bunları ihrac etmek veya elden çıkarmak, inşaat makine ve teçhizatıyla eleman ve malzemesinin, yapımı, bakımı, tamiratı için fabrika, imalathane, atölye ve servis istasyonu, bürolar ulaşım ve ambarlama tesislerini kurmak, işletmek ve gerektiğinde bunları elden çıkarmak, ı) Amacına uygun işleri Türkiyede veya hariçte ikamet eden gerçek ve tüzel kişilerle müştereken yapmak, gerektiğinde hususi ortaklık sözleşmeleri akdetmek ve aynı amaçla kurulmuş teşebbüsleri veya başkaları tarafından yüklenilmiş bulunan işleri kısmen veya tamamen devralmak, gerektiğinde bütün bunları başkalarına devretmek veya satmak ve gerektiğinde inşaat etüd ve müşavirlik işleri ile uğraşan Türkiyede ve hariçte ikamet eden gerçek ve tüzel kişilerin vekalet ve ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Kemal Türkler Mh.Osmangazi Cd. No:49/8 Sancaktepe