Kartepe Belediyesi teleferik ve turistik tesis yaptırıyor!

Kartepe Belediyesi teleferik ve turistik tesis yaptırıyor! Kartepe Belediyesi teleferik ve turistik tesis yaptırıyor!

Kartepe Belediyesi Hikmetiye ile Kuzuyayla arasında 4 bin 690 metre uzunluğundaki teleferik tesisi ile ticari ve turistik tesislerin yapımı için 28 Eylül'de ihale düzenliyor..

Hafta sonu gezilecek 10 proje 3 site!

Kartepe Belediye Başkanlığı tarafından Hikmetiye ile Kuzuyayla arasında 4 bin 690 metre uzunluğundaki teleferik tesisi ile ticari ve turistik tesislerin yapımı ve 29 yıl süreyle işletilip, bu süre sonunda İşletmeciye devir edilmesi işi ihale ediliyor. İhale 28 Eylül'de gerçekleşecek.


HİKMETİYE İLE KUZUYAYLA ARASINDA YAPILACAK ÇİFT YÖNLÜ ÜÇ HALATLI 90 KİŞİLİK KABİNLİ SABİT KLEMENSLİ TELEFERİK TESİSİ İLE TİCARİ VE TURİSTİK TESİSLERİN YAPIM VE 29 YIL SÜREYLE İŞLETİLME İŞİ İHALE EDİLECEKTİR


Kartepe Belediye Başkanlığından:


1 - İdarenin

a) Adresi                                             :  FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESI DICLE CADDESI NO: 12   41250 KÖSEKÖY KARTEPE/KOCAELİ

b) Telefon ve faks numarası                :  262 316 68 00 - 262 373 32 36

c) Elektronik Posta Adresi                  :  e.istimlak@kartepe.bel.tr

2 - İhalenin konusu niteliği, yeri ve miktarı:

a) Niteliği, türü ve miktarı                   :  Hikmetiye ile Kuzuyayla arasında 4.690 m uzunluğundaki teleferik tesisi ile ticari ve turistik tesislerin yapımı ve 29 yıl süreyle işletilip, bu süre sonunda İşletmeciye devir edilmesi işidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                                 :  Kartepe Belediyesi Encümen Toplantı Odası

b) İhale dosyasının sunulacağı

    tarih ve saat                                     :  28/09/2017-10:00

c) Yeterlik değerlendirme

    tarihi ve saati (1. OTURUM)          :  28/09/2017-11:00

d) İhale tarihi ve ihale fiyat teklifinin sunulacağı

    tarih ve saat (2. OTURUM)            :  28/09/2017-14:30

e) İhalenin hangi usul ile yapılacağı    :  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesi Pazarlık Usulü.

f) İşin tahmin edilen yapım maliyeti    :  71.000.000,00-TL (Yetmişbirmilyontürklirası)

4 - Yıllık muhammen kira bedeli: 12 aylık kira bedeli 350.000,00.-TRY (üçyüzellibin TürkLirası) + K.D.V dir. Yıllık kira artışları her yılın 1 Ocak günü bir önceki yıl için TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ÜFE oranlarının toplamı olan oran kadar arttırılacaktır.ÜFE katsayısının (-) eksi çıkması halinde kira bedeli sabit kalacaktır.

5 - Geçici Teminat mektubu ve teyit yazısı

Geçici teminat Miktarı: 2.250.000,00-TL (ikimilyonikiyüzellibintürklirası)

6 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesı Dıcle caddesı No:12   41250 Köseköy Kartepe/KOCAELİ adresinde bulunan Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden İhale dokümanı satış bedeli: 2.500,00.-TL + % 18 K.D.V karşılığı satın alınabilir.

7 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri yeterlik başvuruları kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.

b) Yeterlik başvurusu yapmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

c) Bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun başvuru mektubu.

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

e) İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.

8 - İhale tarihi itibari ile Vergi ve SGK borcu bulunmadığına dair belge.

9 - Geçici teminat tutarının yatırıldığına dair belge.

10 - İhale dosyası satın alındığına dair belge.

11 - İsteklinin 15.000.000,00.-TRY (onbeşmilyonTürkLirası) den az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ihale tarihinden en geç 7 gün önce düzenlenmiş olması zorunludur.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.