10 / 06 / 2023

Kat irtifakı nasıl tesis edilir?

Kat irtifakı nasıl tesis edilir?

Kat irtifakı tapusu, inşaatı henüz başlamamış ya da inşaat halindeki ev için alınan tapuya deniyor. Peki kat irtifakı nasıl tesis edilir? Bir ev için kat irtifakı tapusu nasıl verilir?Kat irtifakı nasıl tesis edilir?

Kat irtifakı tapusu, inşaatı henüz başlamamış ya da inşaat halindeki ev için, müteahhit ile evi satın alan arasında yapılan karşılıklı bir anlaşmaya istinaden tapu dairesinden alınan tapuya deniyor.


Kat irtifakı resmi senetle ve tapu siciline tescil ile doğuyor. Söz konusu senet tapu sicil müdürlüğünce düzenleniyor.


Kat irtifakının tesis edilmesi için, anayapı henüz tamamlanmamış olması; yapılacak bölümler bağımsız olması; yapılacak yapının tamamında kat irtifakı kurulması; maliklerin tümünün istemde bulunmuş olması; birden çok malik varsa resmi senet, tek malik varsa istem belgesi düzenlenmiş olması gerekiyor.


Ayrıca kat irtifakı tesisi için gerekli belgelerin temin edilmiş olması gerekiyor. Gerekli olan belgeler şu şekilde sıralanıyor:


Kat irtifakı tesisi için gerekenler:

1) Dilekçe: Bütün bağımsız bölümlerin ayrı ayrı değerleri ile bu bölümlere, değerleri ile orantılı olarak ayrılan arsa paylarını gösterir tüm maliklerce imzalanmış dilekçe.


2) Genel İnşaat Projesi: Bir mimar veya mühendis tarafından yapılmış olması ve doğruluğunun belediyece (belediye sınırları dışında bayındırlık ve iskan müdürlüğünce) tasdik edilmiş olması gerekir.


3) Bir arsa üzerine birden fazla inşa edilen yapıların her birinin projede ayrı ayrı gösterilmesi ve blok yapılarda, her blok için ayrı proje verilmesi zorunludur.


4) Vaziyet Planı: Bir arsa üzerine yapılacak birden fazla yapıların (blok veya ayrı ayrı) arsa içindeki konumunu, varsa özel yol, yeşil saha, spor tesisleri gibi ortak yerlerin açıkça gösterilmesi ve belediyece tasdik edilmiş olması gerekir. Genel inşaat projesinde, vaziyet planı mevcut ise ayrıca vaziyet planı ibrazına gerek yoktur.


5) Yönetim Planı: Ana gayrimenkulün yönetimini düzenleyen yönetim planının her sayfasının bütün maliklerce imzalanmış olması gerekir.


6) Liste: Listenin, her bağımsız bölümün arsa payını, kat, daire, iş bürosu gibi niteliğini ve bunların birden başlayıp sıra ile giden numarasını, varsa eklentisini göstermesi ve ana gayrimenkulun maliki veya bütün paydaşları tarafından imzalanması ve noterden tasdikli olması gerekir.


7) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,


8) Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,


9) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.


Belediyede yapılan kat irtifakı tesis işlemleri:

- Kat irtifakı için bir dilekçe ve gerekli belgeler ile belediyeye başvuruda bulunulması

- Gerekli belgeler:

1. Dilekçe (Tapuda adı geçen maliklerin imzası ile=

2. Tapu fotokopisi

3. Ruhsat fotokopileri

4. 1 adet belediye onaylı mimari proje ile 2 adet mimari proje 

- Belgelerin tamamlanması halinde yapı ruhsatının ve projelerinin incelenmesi

- "Ruhsat yenikeme gerekiyor mu?" sorunun araştırılması; 

- Cevap "Evet" ise; ruhsat yenileme sürecinin başlatılması

- Cevap "Hayır" ise; ruhsat eki mimari projeler ile kat irtifakı projelerinin incekenmesi

- Problem olmaması halinde harç hesaplanarak vatandaşın gelir birimine gönderilmesi

- Dekontun verilmesi halinde; Kat irtifakı projelerinin onaylanarak bir nüshasının resmi yazı ile birlikte tapu sicil müdürlüğüne gönderilmesi


Belediye kat irtifakı dilekçe örneği!


Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.comGeri Dön