10 / 06 / 2023

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi eksik ifa dilekçesi!

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi eksik ifa dilekçesi!

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri gecikme nedeniyle, yaklaşık bedelin aşılması, inşaatın kusurlu ya eksik ifa şeklinde olması durumlarında fesh edilebiliyor. İşte, kat karşılığı inşaat sözleşmesi eksik ifa dilekçesi!Kat karşılığı inşaat sözleşmesi eksik ifa dilekçesi!

Arsa sahibi ile müteahhit arasında imzalanan sözleşmeye kat karşılığı inşaat sözleşmesi deniyor. Bu sözleşme ile arsa sahibinin devredeceği arsa payı karşılığında, müteahhidin, kendi malzeme ve imkanlarıyla inşaat yapması, sonunda kararlaştırılacak bağımsız bölümleri arsa sahiplerine devretmeyi taahhüt edilmiş olunuyor. 


Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin geçerli sayılabilmesi için noterde imzalanması gerekiyor.  Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde yer alan hükümlere her iki tarafında uyması önem teşkil ediyor. 


Taraflardan birinin sözleşmeye uymaması nedeni ile karşı tarafın açtığı dava sonucunda sözleşmenin feshine mahkeme tarafından da karar veriliyor. 


Kat karşılığı inşaat sözleşmesi eksik ifa... 


ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞINA

DAVACI                                       : ……..:……………...

VEKİLİ                                          : ……………………..

DAVALI                                        : ……………………..

KONUSU                             : Eksik İşler Bedelinin Ödetilmesi

HARCIN TEMELİ                         :

AÇIKLAMA                                  :

Müvekkilim arsa sahibi, davalı ise yüklenici olup, aralarında ………Noterliğince ……tarih ve …….sayı ile yapılan KAT KARŞILIĞI İNŞAAT VE SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ gereğince, yüklenici, müvekkilime ait …. sayılı tapu bilgilerinde kayıtlı arsa üzerinde bağımsız bölümler yapıp teslim etmeyi yüklenmiştir.

Yüklenici, davacıya ait bağımsız bölümlerin büyüklüğü sözleşmede 100 m2 olarak gösterildiği halde, 75 m2 olarak inşa etmiştir. Müvekkilimin bunda büyük zararı vardır. İhtarname çekerek bunu kabul etmeyeceğimizi bildirmiştik. Ayrıca dairelerin küçüklüğünü bilirkişi eliyle tespit ettirdik. Davalı yüklenici davacının anılan biçimde oluşan zararlarını gidermediğinden, işbu davayı açmak zorunda kalınmıştır.

Delillerin sunumu

1.     İhtarname (... tarih ve sayılı) (ilişiktir).

2.     Kat karşılığı inşaat sözleşmesi (ilişiktir).

3.     Sulh hukuk mahkemesinin ... sayılı tespit dosyası.

4.     Tapu sicil müdürlüğüne yazı yazarak, ....tapu bilgilerinde yazılı olan tapu kaydının istenmesi.

5.     Söz konusu yerle ilgili olarak düzenlenen “işlem dosyasının” belediyeden istenmesi.

6.     Keşif ve bilirkişi incelemesi.

7.     Ve benzeri kanıtlar...

SONUÇ:

1.     Davalı yüklenici, müvekkilime ait daireleri sözleşmenin öngördüğü 100 m2 yerine 75 m2 yapmakla, eksik iş yapmıştır. Eksik iş bedelinin tespiti ile, bunun davalıdan alınıp davacıya ödenmesine,

2.     Eksik iş bedeli arsa payına oranlanarak, davalı adına tesis edilen tapu kaydının bu oran kadar iptal edilerek davacı adına tesciline,

3.     Eksik işler bedeline, keşide edilen ihtarnamenin tebliğ tarihinden itibaren, (davalının tacir olduğu da düşünülerek) en yüksek banka mevduat faizi bağlanıp, davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

4.     Yargılama giderlerinin karşı taraftan alınmasına,

5.     Bu dilekçenin metin bölümünde yazılı delillerin toplanmasına,

Karar verilmesini arz ederim.

..../...../.......

DAVACI AVUKATIKat karşılığı inşaat sözleşmesi iptal davası nasıl açılır?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com

Geri Dön